mazury18.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury15.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury6.jpg

Infradźwięki szkodzą zdrowiu

Infradźwięki (hałas niskoczęstotliwościowy) to bardzo długie fale wytwarzane przez wiatraki prądotwórcze.siłownia wiatrowa

Są one niesłyszalne dla ludzkiego ucha (słyszą je tylko słonie i wieloryby) i rozchodzą się w promieniu nawet powyżej 10 kilometrów! Ujemne skutki oddziaływania na organizm ludzki fal infradźwiękowych wytwarzanych przez wiatraki potwierdzają międzynarodowe zespoły naukowców. Jedyne, co możemy zrobić na pewno, to albo je wyeliminować, albo po prostu przenieść człowieka w inne miejsce.

Ochrona przed infradźwiękami jest niemożliwa ze względu na znaczne długości fal infradźwiękowych, dla których betonowe ściany, przegrody, ekrany i pochłaniacze akustyczne są nieskuteczne. Fale infradźwiękowe są wzmacniane na skutek rezonansu pomieszczeń, elementów konstrukcyjnych budynków lub całych obiektów.

Infradźwięki wykorzystuje się w badaniach nad bronią akustyczną. Badania takie od wielu lat prowadzi amerykański Departament Obrony.

Hałas turbin wiatrowych pod względem źródeł emisji akustycznej podzielony został na hałas mechaniczny – pochodzący z gondoli (generator, przekładnia, skrzynia biegów) i hałas aerodynamiczny – pochodzący od ruchu obracających się łopat (zaburzenia ośrodka sprężystego na końcówkach łopat, turbulencje, kawitacja powietrzna, zmiany ciśnienia ośrodka sprężystego podczas przejścia łopaty obok wieży).

Poziom mocy akustycznej

wiatraki i infradźwięki

Hałas aerodynamiczny jest wynikiem pracy łopat, które powodują emisję akustyczną zarówno w zakresie infradźwięków oraz w zakresie słyszalnym, jako charakterystyczny dźwięk przejścia łopaty przez wieżę, czyli tzw. „…szszyy, szszyy, szszyy”.

Hałas mechaniczny generuje dominujące składowe widma amplitudowo–częstotliwościowego w zakresie słyszalnym, tzn. w paśmie powyżej 100 Hz.

Częstotliwości te nie stanowią większego zagrożenia dla środowiska w dalszych odległościach od źródła, np. przy obszarach chronionych akustycznie, ze względu na wystarczające tłumienie fali dźwiękowej przez powietrze, czy pochłanianie przez grunt.

Dodatkowo większość turbin wiatrowych posiada wygłuszenie samej gondoli, co dodatkowo wpływa na redukcje hałasu pochodzącego od elementów mechanicznych turbin.

Aktualny stan wiedzy o procesach generacji fal akustycznych w zakresie infradźwiękowym jest dość szeroki. Pokazuje on źródła powstawania infradźwięków, które podobnie jak charakterystyczne dźwięki „…szszyy, szszyy, szszyy…” w zakresie słyszalnym, powstają wskutek przejść łopat przez wieże turbiny. Infradźwięki powstają na skutek zmiany ciśnienia ośrodka sprężystego bezpośrednio powiązanego z prędkością obrotową turbiny.

Podstawowy model propagacji dźwięku został zawarty w Polskiej Normie PN – EN ISO 9613-02 Akustyka, Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania, która składa się z algorytmów służących do obliczania tłumienia dźwięków w pasmach oktawowych (o środkowych częstotliwościach pasm od 63 Hz do 8 kHz), pochodzącego od punktowego źródła dźwięku, zespołu źródeł punktowych lub źródeł ruchomych. Do analiz symulacyjnych propagacji dźwięku od turbin wiatrowych wykorzystuje się programy uniwersalne np. ZEWHALAS’92, LEG Professional 5.x i 6.x, SuondPLAN, IMMI, CadnaA lub dedykowane np. WindPRO.

Wszystkie programy opierają się na założeniach normy ISO 9613-02, co przy próbie oceny źródeł o gabarytach rzędu 130 metrów i niskoczestotliwościowym charakterze pracy jest niewystarczające z powodu  braku możliwości określenia hałasu turbin wiatrowych w paśmie częstotliwości od 1 Hz – 20 Hz, czyli poniżej zakresu słyszalnego ucha ludzkiego. W algorytmach obliczeniowych programów symulacyjnych brak jest takich modułów, ponieważ od strony legislacyjnej nie są one wymagane, np. przez brak wartości kryterialnych hałasu niskoczestotliwościowego w środowisku.

Stąd też wszystkie takie badania polskie, którymi posługują się lobby wiatrakowe – są niewiarygodne !

W raporcie z 2010 r. pt. „Elektrownie wiatrowe a zdrowie” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marii Podolak-Dawidziak, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu, członka Komitetu Patofizjologii PAN. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Adam Janiak, dr inż. Mateusz Gorczyca, dr inż. Andrzej Kozik, mgr inż. Rafał Januszkiewicz, mgr inż. Bartosz Tomeczko. Publikację opracowano w oparciu o wyniki badań francuskich, amerykańskich, szwedzkich, holenderskich, brytyjskich, portugalskich i nowozelandzkich (patrz na źródła poniżej tekstu).

Przedstawiono groźne skutki długoletniego oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie, w wyniku czego dochodzi do bardzo poważnej choroby, patologii ogólnoustrojowej, zwanej chorobą wibroakustyczną (Vibroacoustic Desease VAD). Infradźwięki zabijają ludzi w tym szczególnie dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze.

W poszczególnych okresach objawy są następujące:

 • 1 roku do 4 lat – zaburzenia nastroju, migreny, depresja, agresywność, irytacja, nietolerancja na hałas, zaburzenia równowagi, uporczywe infekcje narządów oddechowych, bronchit, uszkodzenia pęcherzyków w oskrzelach i płucach.
 • 4 do 10 lat - patologia całego organizmu rozprzestrzenia się na wiele organów powodując: osłabienie układu odpornościowego, alergie, patologie kardiologiczne, w tym gęstnienie osierdzia, padaczka, bóle kręgosłupa i w klatce piersiowej.
 • ponad 10 lat – bóle głowy, bóle stawów, silne bóle mięśni, wrzody żołądka i dwunastnicy, zespół jelita nadwrażliwego, obniżenie ostrości wzroku, krwawienia z błony śluzowej nosa, spojówek, narządów układu pokarmowego oraz hemoroidy.

Patologie neuropsychiatryczne: zmniejszenie zdolności poznawczych, obniżenie zdolności zapamiętywania, pogłębione zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne charakterystyczne dla rozległego uszkodzenia mózgowia (podobne do objawów choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i AIDS).

Dla przykładu podam rzetelne pomiary infradźwięków generowanych przez turbinę wiatrową o małej mocy 600 kW wykonano w pobliżu Hanoweru, gdzie przy okazji przeprowadzania strategicznie ważnych (wojskowych i geologicznych) pomiarów zmierzono infradźwięki generowane przez pobliską elektrownię wiatrową, ponieważ zakłócały one pracę wojskowych przyrządów pomiarowych.

Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki eksperymentalnych pomiarów dla 1, 2, 6 oraz 12 turbin wiatrowych. Odległości przedstawione są w skali logarytmicznej. Z eksperymentów tych wynika, że poziom niesłyszalnego hałasu (tj. infradźwięków) osiągnął wartość aż 125dB (Lin) przy wieży turbiny, a w odległości 50 km od niej wynosił ok. 50dB(Lin). Okoliczni mieszkańcy (mieszkający nawet powyżej 2-3km) skarżyli się na złe samopoczucie. Należy przy okazji zaznaczyć, że w Polsce co prawda unormowano dopuszczalny poziom infradźwięków, ale tylko na stanowiskach pracy i wynosi on obecnie aż 85 dB w 8 godzinnej ekspozycji, a np. w Niemczech jest on znacznie niższy i wynosi tylko 67 dB (patrz pozioma linia na rysunku).

wiatraki

Przebieg eksperymentalnie zmierzonego poziomu infradźwięków

Źródła naukowe:

 • French Academy of Medicine warns of wind turbine noise (Francuska Akademia Medyczna ostrzega przed hałasem turbin wiatrowych) – raport (Francja) Wind turbines: The Academy cautious (Turbiny wiatrowe: ostrzeżenia Akademii) dr Chantal Gueniot Panorama du Medecin, 20 marca 2006 r. http://www.allianceformeredith.org/pdf/FrenchNOISEReport.pdf
 • In-Home Wind Turbine Noise Is Conducive to Vibroacoustic Disease (Odczuwalny w domu hałas turbin wiatrowych prowadzi do choroby wibroakustycznej) (Portugalia) M. ALVES-PEREIRA, Nuno A. A. CASTELO BRANCO, M.D., prof. med. na Lusofona University, Lisbona Proc. of 2nd Wind Turbine Noise Conference 2007, Lyon, France, 20-21 wrzesień 2007
 • Vibroacoustic disease: Biological effects of infrasound and low-frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling (Choroba wibroakustyczna: biologiczny wpływ infradzwięków i hałasu niskich częstotliwości wyjaśniony przez mechanotransdukcyjną sygnalizację komórkową) (Portugalia) Alves-Pereira, Mariana; Castelo Branco, Nuno A.A., prof. med.na Lusofona University, LisbonaProgress in Biophysics and Molecular Biology, Vol. 93, Issue: 1-3, January – April, 2007, str. 256-279, IF>5
 • Vibroacoustic disease: the new attitude towards noise (Choroba wibroakustyczna: nowe podejście do hałasu) – materiały międzynarodowej konferencji International Conference on Public Participation and Information Technologies, Lizbona, 20 – 22 październik 1999 (Portugalia) M. ALVES-PEREIRA, Nuno A. A. CASTELO BRANCO, M.D., prof. med. na Lusofona University, Lisbona, Portugalia CITIDEP & DCEA-FCT-UNL, edited by Pedro Ferraz de Abreu & Joao Joanaz de Melo CITIDEP (Research Center on Information Technologies and Participatory Democracy) 2000
 • Low Frequency Noise: A Major Risk Factor in Military Operations (Hałas niskich częstotliwości: główny czynnik ryzyka w operacjach militarnych) (Portugalia) Col. Nuno A.A. CASTELLO BRANCO, M.D., prof. med. Na Lusofona University, Lisbona Proc. of RTO AVT Symposium on “Ageing Mechanisms and Control: Part A Developments in Computational Aeroand Hydro-Acoustics”, Manchester, UK, 8-11 październik 2001. (artykuł zaproszony na konferencję organizowaną przez NATO)
 • Wind Turbine Syndrome: Noise, shadow flicker, and health (Syndrom turbin wiatrowych: hałas, migotanie cienia i zdrowie) – raport (USA) Nina Pierpont, doktor nauk medycznych http://www.windturbinesyndrome.com/wpcontent/uploads/2008/07/wind-turbine-syndrome-noise-shadow-flickerand-health-pdf1.pdf
 • Human response to wind turbine noise – perception, annoyance and moderating factors (Reakcja człowieka na hałas turbin wiatrowych – percepcja, rozdrażnienie i czynniki moderujące) – praca doktorska (Szwecja) dr Eja Pedersen, dr n. medycznych, prof. Na Uniwersytecie w Halmstad (Hogskolan Halmstad) gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4431/1/Pedersen_avhandling.pdf
 • Noise Radiation from Wind Turbines Installed Near Homes: Effects on Health (Emisja hałasu przez turbiny wiatrowe zainstalowane w pobliżu domów: wpływ na zdrowie) – raport (Wielka Brytania) Barbara J. Frey, BA, MA, Peter J. Hadden, BSc, FRICS (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors – członek Królewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców) http://www.windturbinenoisehealthhumanrights.com/wtnhhr_june2007.pdf
 • Wind Turbines, Noise and Health (Turbiny wiatrowe, hałas i zdrowie) – raport (Wielka Brytania) Amanda Harry, doktor nauk medycznych – laryngolog (M.B.Ch.B. P.G.Dip.E.N.T.) http://www.windturbinenoisehealthhumanrights.com/wtnoise_health_2007_a_barry.pdf
 • Living in the vicinity of wind turbines – a grounded theory study (Życie w pobliżu turbin wiatrowych – badanie ugruntowanej teorii) (Szwecja) Pedersen, E., Hallberg, L.R.-M., and Persson Waye, K., prof. na Uniwersytecie w Halmstad (HogskolanHalmstad) Qualitative Research in Psychology, 2007, Vol. 4, Issue 1 & 2, str. 49-63.
 • The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines (Wpływ czynników wizualnych na rozdrażnienie hałasem ludzi żyjących w pobliżu turbin wiatrowych) (Szwecja) Pedersen, E., and Larsman, P., prof. na Uniwersytecie w Halmstad (Hogskolan Halmstad) Journal of Environmental Psychology, 2008, Vol. 28, No. 4, str. 379-389
 • Psycho-acoustic characters of relevance for annoyance of wind turbine noise (Psychoakustyczny charakter związku rozdrażnienia z hałasem turbin wiatrowych) (Szwecja) K. PERSSON WAYE i E. OHRSTROM, prof. med. Uniw. Goteborg, Journal of Sound and Vibration (2002) 250(1), str. 65-73
 • Effects of the wind profile at night on wind turbine sound (Wpływ nocnego profilu wiatru na dźwięk turbin wiatrowych) (Holandia) G.P. VAN DEN BERG, prof. akust. Uniw. Groningen Journal of Sound and Vibration (2004) 277, str. 955–97
 • Influence of low frequency noise on health and wellbeing (Wpływ hałasu niskich częstotliwości na zdrowie i samopoczucie) – raport (Holandia) Martin van den Berg, Ministry of Environment, Haugue, Netherlands http://www.unece.org/trans/doc/2005/wp29grb/TRANSWP29-GRB-41-inf08e.doc.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl/20621.html

Źródło:  http://mielczaniewiatrakom.type.pl/509/infradzwieki/