mazury10.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury1.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury4.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury13.jpg

Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko25 marca 2015 roku o godz. 13:00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Giżycko.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.
6. Zapytania Radnych do Wójta.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Giżycko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2015-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 290/20 o pow. 0,1723 ha położona w miejscowości Spytkowo).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu (dz. nr 10/19 o pow. 0,247 ha i dz. nr 20/24 o pow. 1,9798 ha położone w miejscowości Bystry).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 21 o pow. 0,8200 ha położona w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 202 o pow. 0,1792 ha położona w miejscowości Gajewo).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 342/7 o pow. 0,3200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo).
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2015 roku. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Giżycko.
20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia. 

Link do projektów uchwał:

http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/171/1135/Sesja_Nr_VI_2015/

Terminy posiedzeń komisji rady gminy:

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko w dniu 19 marca 2015r. o godz. 14:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Bystrym.

Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko Posiedzenie w dniu 24 marca 2015 roku godz. 11:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Komisja Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki Rady Gminy Giżycko posiedzenie w dniu 24 marca 2015 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko posiedzenie w dniu 23 marca 2015 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.