mazury7.jpgmazury4.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury16.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury15.jpg

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko13 listopada 2014 roku na godz. 14:00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Giżycko.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.
6. Zapytania Radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu planu Aglomeracji Giżycko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 351/1 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Kamionki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Giżycko pomocy finansowej na zakup kładki do ćwiczeń równoważnych i ścianki wspinaczkowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Giżycko w roku szkolnym 2013/2014.
18. Sprawozdania z prac Komisji w 2014 roku.
19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 7 listopada 2014 roku
Godz. 8:00 – sala konferencyjna Urzędu

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko
w dniu 12 listopada 2014 roku
Godz. 8:00 – sala konferencyjna Urzędu

 


Uchwała Nr     /   /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia         2014 r.

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, z tym, że:

- od gruntów zajętych pod obiekty hotelarskie, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu z liczbą miejsc noclegowych powyżej 50 (słownie: pięćdziesięciu) – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,

- od gruntów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem 1KL - w okresie inwestycji – 0,09 zł od 1 m2 powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
 2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 od 1 m2 powierzchni, w tym:

- od gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków symbolem B, Ba, Bp, K, Tk, Ti, dr – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z tym, że:

     - od budynków lub ich części zajętych pod obiekty hotelarskie, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego        organu z liczbą miejsc noclegowych powyżej 50 (słownie: pięćdziesięciu) – 14,14 zł  od 1 m2 powierzchni,

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 1. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Różnice między stawkami podstawowymi a stawkami preferencyjnymi stanowią pomoc de minimis, a jej stosowanie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXII/384/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

  


Uchwała Nr   / /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia      2014 roku

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) budynki wybudowane po dniu 01.01.2015 r., przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, w których zostaną utworzone co najmniej 2 nowe miejsca pracy,

b) budynki przeznaczone po raz pierwszy do działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna po dniu 01.01.2015 r., w których zostaną utworzone co najmniej 2 nowe miejsca pracy.

§ 2

Zwolnienie od podatku trwa:

a) dla budynków, o których mowa w § 1 lit. a) od dnia powstania obowiązku podatkowego nie dłużej jednak niż trzy lata,

b) dla budynków, o których mowa § 1 lit. b) od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym budynek został związany z działalnością gospodarczą, nie dłużej jednak niż trzy lata.

§ 3

Przez utworzenie nowego miejsca pracy rozumie się zatrudnienie przez przedsiębiorcę pracownika w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1, powodujące wzrost zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres rozpoczęcia stosowania zwolnienia.

§ 4

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis  i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

         Przewodniczący Rady Gminy

 


Uchwała Nr XLII/ /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 6, ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków                  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłuża się o 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku, czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

1. Uchwala się dopłatę z budżetu Gminy do taryfy dla zaopatrzenia w wodę dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców w wysokości 1,48 zł do 1m³.

2. Uchwala się dopłatę z budżetu Gminy do taryfy za odprowadzenie ścieków dla 1, 2 i 3 taryfowej grupy odbiorców usług w wysokości 3,45 zł do 1 m³.

3. Dopłaty określone w ust. 1 i 2 będą powiększone o podatek VAT.

§ 3

Po zastosowaniu dopłat przewidzianych w § 2 taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą:

 1. Cena wody:
 2. cena 1m³ wody dla gospodarstw domowych oraz innych podmiotów korzystających z wody na cele socjalno-bytowe (grupa taryfowa I) – 3,20 zł + VAT
 3. cena 1m³ wody dla pozostałych odbiorców (grupa taryfowa II) – 3,20 zł + VAT
 1. Cena ścieków:
 2. cena 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków (grupa taryfowa I) –   9,50 zł + VAT
 3. cena 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków posiadających urządzenia pomiarowe (grupa taryfowa II) – 9,50 zł + VAT
 4. cena 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków dostarczających ścieki w ilości większej niż 30 000 m³/rok (grupa taryfowa III)  – 8,50 zł + VAT

                                                                       § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym dnia 22 października 2014 roku złożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Giżycko na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

W uzasadnieniu wniosku zamieszczono informacje, o których mowa w art. 24 ust.9b w/w ustawy, tj. dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Przedłożone przez GZK informacje wskazują na zasadność wniosku.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Skutek finansowy niniejszej uchwały – dopłaty do ceny taryfowej wody – 703 296 zł, dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków – 950 130 zł – łącznie 1 653 426 zł.

 


Uchwała Nr ……/…/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……………. 2014 roku

 

 

w sprawie opinii projektu planu Aglomeracji Giżycko

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się projekt planu Aglomeracji Giżycko stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                              Przewodniczący

       Rady Gminy Giżycko

            Ewa Raczkowska

Uzasadnienie

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego wystąpił do Rady Gminy
z wnioskiem o opinię w sprawie planu Aglomeracji Giżycko.

Aglomeracja Giżycko w obecnym kształcie została wyznaczona Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.03.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 42 poz. 684, z późn. zm.). W jej skład zostały włączone miasto Giżycko, miejscowości z terenu gminy Giżycko: Wola Bogaczkowska. Bogaczewo, Gorazdowo, Szczybały Giżyckie, Wilkaski, Wilkasy, Piękna Góra, Wrony, Wrony Nowe, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Bogacko, Doba, Dziewiszewo, Kamionki, Fuleda, Guty, Pierkunowo, Antonowo, Gajewo, Świdry, Spytkowo, Sulimy, Zielony Gaj, Pieczonki, Nowe Sołdany, Kożuchy Wielkie, Kożuchy Małe, Upałty Małe, Kruklin, Bystry, Grajwo, Kąp, Sołdany, Strzelce, Upałty, Wronka; miejscowości z terenu gminy Kruklanki: Kruklanki, Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec; miejscowości z terenu gminy Miłki: Miłki, Rydzewo, Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, Ruda, Staświny, Staświny Osada, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Kleszczewo, Kleszczewo Osada, Marcinowa Wola, Wyszowate, Lipińskie, Lipowy Dwór, Przykop. RLM (równoważna liczba mieszkańców) aglomeracji określono na poziomie 82 374.

Obecnie konieczna jest aktualizacja granic i parametrów aglomeracji. Ze względu
na brak perspektywy budowy sieci kanalizacyjnej do roku 2015 oraz brak wymaganego wskaźnika koncentracji z aglomeracji wyklucza się tereny następujących miejscowości: Szczybały Giżyckie, Dziewiszewo, Świdry, Spytkowo, Sołdany, Strzelce, Upałty, Kąp, Staświny Osada, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Lipowy Dwór. Jednocześnie do aglomeracji włącza się miejscowość Kozin oraz część miejscowości Żywki Małe z uwagi na zasięg realizowanych oraz planowanych do realizacji do roku 2015 inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczenie aglomeracji zgodnie z niniejszym planem wpłynie korzystnie na kwestie wywiązania się z obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod kątem spełnienia przez aglomerację Giżycko wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

 


Uchwała Nr …/…/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……….. 2014 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust.4-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/315/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący

   Rady Gminy Giżycko

Uzasadnienie do Uchwały

Na wniosek mieszkańców miejscowości Kożuchy Małe i Kożuchy Wielkie dotyczący uruchomienia gminnego połączenia autobusowego, wyznaczono przystanek komunikacyjny na drodze gminnej nr 129024N we wsi Kożuchy Małe (załącznik nr 1 do Uchwały, pozycja nr 37).

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ………………..

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……..……. 2014 r.

L.p.

Numer drogi/

numer działki

Lokalizacja (miejscowość)

Pikietaż (km)

Strona drogi (P/L)

Wyposażenie (Tak/Nie)

Peron

 

 

Nr przystanku

Słupek

ze znakiem D-15

Zatoka

Wiata

59

Wilkasy

5+237

P

T

T

N

 

02

59

Wilkasy

5+870

L

T

T

T

 

01

59

Wilkasy

5+989

P

T

T

T

 

04

59

Wilkasy

6+457

L

T

T

T

 

03

59

Wilkasy

6+536

P

T

T

T

 

06

59

Wilkaski

8+028

P

T

T

T

 

08

59

Wilkaski

8+150

L

T

T

T

 

05

59

Szczybały Giżyckie

10+479

P

T

T

T

  

10

59

Szczybały Giżyckie

11+650

P

T

N

N

 

12

63

Sołdany

32+340

L

T

T

T

T

01

63

Sołdany

32+512

P

T

T

T

T

02

63

Spytkowo

34+060

L

T

T

T

 

03

63

Spytkowo

34+238

P

T

T

T

 

04

63

Gajewo

38+302

L

T

T

N

 

05

63

Gajewo

38+345

P

T

T

N

 

06

63

Bystry

42+540

L

T

T

T

 

07

63

Bystry

42+572

P

T

T

T

T

08

63

Grajwo

44+180

L

T

T

T

T

11

63

Grajwo

44+366

P

T

N

N

 

10

63

Kąp

45+530

L

T

T

N

 

13

63

Kąp

45+665

P

T

T

N

 

12

129002 N

Bogacko

2+393

L

T

N

T

 

01

129035 N

Wrony Nowe

0+020

P

T

N

T

 

02

129031 N

Gajewo ul. Leśna

 

P

T

N

N

 

02

129008 N

Wronka

1+400

L

T

N

N

 

01

129007 N

Wronka

1+830

L

T

N

N

 

03

129051 N

Wilkasy ul. Brzozowa

0+401

L

T

N

T

 

01

129065 N

Wilkasy ul. Przemysłowa

0+411

L

N

N

T

 

01

129005 N

Wrony (wieś)

0+598

L

N

N

T

 

01

129002 N

Sterławki Małe

0+087

P

T

N

N

 

02

27

Doba

0+557

P

N

T

T

 

02

51/1

Sulimy (Brzozówki)

0+046

L

N

T

T

 

01

159/1

Gorazdowo

1+780

P

N

N

T

 

02

8/63

Kalinowo

0+198

L

N

N

T

 

01

341

Nowe Sołdany

0+087

L

N

N

T

 

01

13/18

Bystry

0+025

L

N

T

T

 

09

129024 N

Kożuchy Małe

1+412

L

T

N

T

 

01

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Giżycko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko

 

 


Uchwała Nr XLII/ /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie udzielenia Miastu Giżycko pomocy finansowej na zakup kładki do ćwiczeń równoważnych i ścianki wspinaczkowej

 

 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Giżycko pomocy finansowej Miastu Giżycko z przeznaczeniem na zakup kładki do ćwiczeń równoważnych i ścianki wspinaczkowej.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2014 w wysokości 2 670 zł.

§3

Szczegółowe warunki pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Giżycko a Miastem Giżycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Giżycko

                                                                                         Ewa Raczkowska

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej.

Zgodnie z art. 47 ustawy o samorządzie gminnym jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Stosownie do przepisu art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, określona na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie finansowe pomoże doposażyć salę integracji sensorycznej, która służy uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny i przygotowania przedszkolnego.          

W Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku aktualnie funkcjonuje 8 oddziałów integracyjnych, w których uczy się 30 uczniów niepełnosprawnych, w tym 6 z terenu Gminy Giżycko.

 


projekty Kamionki

załączniki