mazury13.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury7.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury17.jpg

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko27 października 2014 roku na godz. 8:30 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Giżycko.
Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.
6. Zapytania Radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Giżycko do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 498/19 o pow. 0,0554 ha w miejscowości Wilkasy).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 335/5 o pow. 0,0537 ha i dz. nr 336/6 o pow. 0,0564 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
14. Informacja dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Radnych Rady Gminy Giżycko.
15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społeczny i Porządku oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko
Posiedzenie w dniu 24 października 2014 roku, godz. 8:00 – gabinet Wójta

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Giżycko do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 498/19 o pow. 0,0554 ha w miejscowości Wilkasy).
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 335/5 o pow. 0,0537 ha i dz. nr 336/6 o pow. 0,0564 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko
Posiedzenie w dniu 24 października 2014 roku, godz. 10:00 – gabinet Wójta

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Giżycko do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 498/19 o pow. 0,0554 ha w miejscowości Wilkasy).
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 335/5 o pow. 0,0537 ha i dz. nr 336/6 o pow. 0,0564 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 


UCHWAŁA Nr XLI/ /2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. poz. 301) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§1

Odrzuca się wniosek sołectwa Guty w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku na budowę placu zabaw z powodu przekazania wniosku po terminie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Wójt Gminy Giżycko poinformował o odrzuceniu wniosku z dnia 13 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przypadających Sołectwu Guty na   rok   2015, ponieważ do wniosku nie przedłożono uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zatwierdzenia wniosku.

Jednocześnie poinformował o możliwości podtrzymania przez sołtysa wniosku poprzez skierowanie go, na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, za pośrednictwem Wójta, do Rady Gminy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Ponadto poinformował o możliwości ponownego zwołania zebrania wiejskiego i uchwalenia prawidłowego wniosku, który powinien być przekazany, za pośrednictwem Wójta, Radzie Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art. 5 ust. 7-8 ustawy o funduszu sołeckim. Ponownie uchwalony wniosek powinien być zgodny z przepisami art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim oraz zawierać dokumentację zebrania wiejskiego potwierdzającą jego uchwalenie.

Dnia 14 października 2014 roku wpłynęła uchwała Nr 1/2014 zebrania wiejskiego z dnia 13 września 2014 roku oraz lista obecności osób biorących udział w zebraniu. Uzupełniony wniosek nie spełnia warunków określonych w art. 5 ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim (przekazany po terminie).

 


 

UCHWAŁA Nr XLI/   /2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§1

Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek sołectwa Pierkunowo w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku na:

  1. Doposażenie świetlicy wiejskiej – szacowany koszt 10 000 zł.
  2. Wyjazd do kina 3D ze zwiedzaniem Olsztyna grupy 30 osób z opiekunami – szacowany koszt – 3 550 zł.
  3. Konkurs działkowy. Festyn na zakończenie lata z ogłoszeniem wyników konkursu – szacowany koszt 3 850 zł.

Łącznie szacowane koszty realizacji wniosku 17 400 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Wójt Gminy Giżycko poinformował o odrzuceniu wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przypadających Sołectwu Pierkunowo na   rok   2015, ponieważ kwota przedsięwzięć przewyższała kwotę ustaloną dla sołectwa na podstawie informacji o wysokości środków przypadających sołectwu na rok 2015.

Jednocześnie poinformował o możliwości podtrzymania przez sołtysa wniosku poprzez skierowanie go,  na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, za pośrednictwem Wójta, do Rady Gminy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Ponadto poinformował o możliwości ponownego zwołania zebrania wiejskiego i uchwalenia prawidłowego wniosku, który powinien być przekazany, za pośrednictwem Wójta, Radzie Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art. 5 ust. 7-8 ustawy o funduszu sołeckim. Ponownie uchwalony wniosek powinien być zgodny z przepisami art. 5 ust. 2-3 ustawy       o funduszu sołeckim oraz zawierać dokumentację zebrania wiejskiego potwierdzającą jego uchwalenie.

Dnia 7 października 2014 roku wpłynął ponownie uchwalony wniosek spełniający warunki określone w art. 5 ust. 2, ust. 3, ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim.

 


 

UCHWAŁA Nr XLI/   /2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§1

Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek sołectwa Kożuchy Wielkie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku na:

  1. Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej – szacowany koszt 6 000 zł.
  2. Ogrodzenie działki na której znajduje się świetlica wiejska – szacowany koszt 11 000 zł.

Łącznie szacowane koszty realizacji wniosku 17 000 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Wójt Gminy Giżycko poinformował o odrzuceniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przypadających Sołectwu Kożuchy Wielkie na   rok   2015, ponieważ do wniosku nie przedłożono listy obecności z zebrania wiejskiego, nie oszacowano kosztów przedsięwzięć.

Jednocześnie poinformował o możliwości podtrzymania przez sołtysa wniosku poprzez skierowanie go,  na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, za pośrednictwem Wójta, do Rady Gminy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Ponadto poinformował o możliwości ponownego zwołania zebrania wiejskiego i uchwalenia prawidłowego wniosku, który powinien być przekazany, za pośrednictwem Wójta, Radzie Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art. 5 ust. 7-8 ustawy o funduszu sołeckim. Ponownie uchwalony wniosek powinien być zgodny z przepisami art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim oraz zawierać dokumentację zebrania wiejskiego potwierdzającą jego uchwalenie.

Dnia 10 października 2014 roku wpłynął ponownie uchwalony wniosek spełniający warunki określone w art. 5 ust. 2, ust. 3, ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim.