mazury20.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury10.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury6.jpgmazury2.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury19.jpg

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko09 września 2014 roku na godz. 13:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Giżycko.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4.    Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5.    Informacja z działalności Wójta.
6.    Zapytania Radnych do Wójta.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.
8.    Rozpatrzenie skargi i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.
9.    Stanowisko Rady Gminy Giżycko w sprawie zarzutów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z GPRPA.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/384/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (teren pod gablotę informacyjną).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 429 o pow. 0,0300 ha w miejscowości Spytkowo).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 20/20 o pow. 0,0510 ha, dz. nr 20/21 o pow. 0,0520 ha, dz. nr 20/22 o pow. 0,0520 ha, i dz. nr 20/12 o pow. 0,0835 ha w miejscowości Gajewo).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokal mieszkalny w miejscowości Wrony Nowe).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 117/2 o pow. 0,3716 ha w miejscowości Kozin zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gajewo.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin Gmina Giżycko.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Kożuchy Wielkie Gmina Giżycko z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe.
20.    Odpowiedzi na zapytania radnych.
21.    Sprawy różne i wolne wnioski.
22.    Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 8 września 2014 roku, godz. 8:30 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia.
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
2. Stanowisko Komisji w sprawie zarzutów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z GPRPA.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/384/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (teren pod gablotę informacyjną).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 429 o pow. 0,0300 ha w miejscowości Spytkowo).
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 20/20 o pow. 0,0510 ha, dz. nr 20/21 o pow. 0,0520 ha, dz. nr 20/22 o pow. 0,0520 ha, i dz. nr 20/12 o pow. 0,0835 ha w miejscowości Gajewo).
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokal mieszkalny w miejscowości Wrony Nowe).
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 117/2 o pow. 0,3716 ha w miejscowości Kozin zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym).
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gajewo.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin Gmina Giżycko.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Kożuchy Wielkie Gmina Giżycko z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko
w dniu 8 września 2014 roku, godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu
Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie.
2. Stanowisko Komisji w sprawie zarzutów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z GPRPA.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/384/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (teren pod gablotę informacyjną).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 429 o pow. 0,0300 ha w miejscowości Spytkowo).
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 20/20 o pow. 0,0510 ha, dz. nr 20/21 o pow. 0,0520 ha, dz. nr 20/22 o pow. 0,0520 ha, i dz. nr 20/12 o pow. 0,0835 ha w miejscowości Gajewo).
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokal mieszkalny w miejscowości Wrony Nowe).
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 117/2 o pow. 0,3716 ha w miejscowości Kozin zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym).
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gajewo.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin Gmina Giżycko.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Kożuchy Wielkie Gmina Giżycko z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Projekty uchwał:

 


 

 

UCHWAŁA Nr …………2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia …………. 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody ma zawarcie umowy dzierżawy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy terenu pod gablotę informacyjną, zlokalizowaną na działce o numerze geodezyjnym 484/6 przed wejściem do budynku Urzędu Gminy - od strony ulicy Mickiewicza 33 w Giżycku, na okres trzech lat.

                                                             §2

Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w §1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący

                 Rady Gminy Giżycko

                   Ewa Raczkowska

Uzasadnienie:

Wydawnictwo „Art-Grafiti” zwróciło się o przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 484/6 położonej przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku z przeznaczeniem pod gablotę w celach reklamowych. Obecnie obowiązująca umowa w/w gruntu była zawarta na okres 3 lat.

W myśli art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

 

Gablota 

 


 

 

Uchwała Nr ………./…….…/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia …………. 2014 roku

           

 

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gajewo

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 r. poz. 260, ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala,                  co następuje:

§1

Nadać nazwę drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gajewo:

Ulica Wierzbowa – zlokalizowana na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 225/4, 229, 227/1, 228, 230/2 (przebieg ulicy oznaczony kolorem zielonym na załączniku  do niniejszej uchwały)

  §2

Szczegółowy przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

                                                                                             

Przewodniczący

       Rady Gminy Giżycko

            Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Nadanie nazwy podyktowane jest powstaniem nowej drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w obrębie geodezyjnym Gajewo zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr VIII/78/03 z dnia 14 maja 2003 roku   i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 108  z dnia 22 lipca 2003 r. poz.1446.

Gajewo

 


 

 

UCHWAŁA Nr ….……/.……/2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia …….. 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) – RADA GMINY GIŻYCKO uchwala  co następuje:

§ 1

 

  1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2 o powierzchni 0,3716 ha w miejscowości Kozin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 26 o powierzchni 86,84 m2 oraz budynkiem gospodarczym.
  2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                     Rady Gminy Giżycko

                                                                                                        Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazuje Gminie w/w nieruchomość z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

kozin

 


 

 

UCHWAŁA Nr ….……/.……/2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia …….. 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) – RADA GMINY GIŻYCKO uchwala  co następuje:

§ 1

 

  1. Wyraża się zgodę na nabycie lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni 54,00 m2 w miejscowości Wrony Nowe w budynku Nr 2, wraz z udziałem w działce o numerze geodezyjnym 1/40  o powierzchni 0,0725 ha oraz budynku gospodarczego wraz z udziałem w działce nr 1/8 o pow. 0,0894 ha.
  2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                     Rady Gminy Giżycko

                                                                                                        Ewa Raczkowska

Uzasadnienie:

Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazuje Gminie w/w nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Nowe Wrony

 


 

 

UCHWAŁA Nr ............../2014

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia ... września 2014 r.

w spr. uchylenia uchwały Nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 kwietnia 2014 r.  w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

Dnia 28 kwietnia 2014 roku Rada Gminy Giżycko podjęła uchwałę w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.

Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie tylko połowę z wnioskowanych środków  na zakupy inwestycyjne i zatrudnienia pracowników. Przyznane środki nie pozwalają  na prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni i realizację założonych celów.

W związku z powyższym należy uznać, że uchylenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.