mazury1.jpgmazury7.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury5.jpg

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Giżycko i posiedzenia komisji

XXXV sesja Rady Gminy Giżycko 11 czerwca 2014 roku o godz. 14.30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Giżycko.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
 4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Wójta.
 6. Zapytania Radnych do Wójta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego wprowadzenia
  do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Giżycko do Gminnej Spółki Wodnej Giżycko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko
  na lata 2014 – 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 12. Zapoznanie Rady Gminy Giżycko ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  (dz. nr 101/2 o pow. 0,2860 ha w miejscowości Sulimy).
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  (dz. nr 140/1 o pow. 0,0313 ha w miejscowości Kożuchy Wielkie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 119/3 o pow. 0,0054 ha w miejscowości Piękna Góra).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2014 – 2018”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Gajewo – Zachód w gminie Giżycko.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa we wsi Szczybały Giżyckie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkaski i Wilkasy – Gmina Giżycko.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
 23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 24. Sprawy różne i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 09 czerwca 2014 roku, godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko w dniu 09 czerwca 2014 roku, godz. 12:00

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVII SESJĘ

 


 

Uchwała Nr …../……../2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia …………….. 2014r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Gajewo – Zachód w gminie Giżycko.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.): Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Gajewo – Zachód w gminie Giżycko uchwalonego Uchwałą Nr 107/96 Rady Gminy w Giżycku z dnia 29 października 1996r. i ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Suwalskiego Nr 86 z dnia 29 listopada 1996r. poz. 272.

2. Granice obszaru objętego do opracowania zmiany planu zawiera załącznik graficzny Nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 gajewo zachód


 

Uchwała Nr XXXVII/…/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……………… 2014 roku

 

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

Na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Gminy Giżycko przyjętego uchwałą Nr V/56/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2003 r., Nr 30, poz. 450) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Giżycko wyraża swoje stanowisko dotyczące wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego:

Rada Gminy jest przeciwna wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.

Rada Gminy uważa, że kluczem do samorządu gminnego jest system przedstawicielski.

Samorządowa wspólnota mieszkańców w wyborach bezpośrednich obdarza zaufaniem wójta i radnych i powierza im sprawy gminy wraz z przypisaną za decyzje odpowiedzialnością.

Referendum powinno być rozwiązaniem wyjątkowym. Referendum bez progu frekwencyjnego nie tylko godzi w podstawy ustroju, ale także może być podstawą nadużyć i spowodować podejmowanie decyzji wiążących całą wspólnotę przez niewielki odsetek mieszkańców.

§ 2

Uchwałę kieruje się do:

 1. Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

 2. Zarządu Gmin Śląska Opolskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Od końca sierpnia ubiegłego roku w Sejmie toczą się prace nad prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ten zawiera rozwiązania mające ułatwiać mieszkańcom włączanie się w procesy decyzyjne w jednostkach samorządowych. Obok unormowań dotyczących m. in. konsultacji społecznych czy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zamieszczono w nim także przepisy modyfikujące ustawę o referendum lokalnym. Jedną ze zmian, jakie zaplanowano w odniesieniu do tej instytucji, jest nowa regulacja dotycząca progów frekwencji wymaganych dla ważności referendum.

Według proponowanych rozwiązań, referendum ma być ważne niezależnie od liczby osób, które będą w nim uczestniczyły. Progi frekwencji zostaną zachowane jedynie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, referendum w sprawie samoopodatkowania będzie ważne w przypadku, gdy weźmie w nim udział, co najmniej 30% mieszkańców, po drugie, referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej osób, niż wzięło udział w wyborze tego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego dojdzie, zatem do obostrzenia obecnego progu frekwencji.

W dniu 7 lutego 2014 r. Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z apelem o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego, argumentując swoje stanowisko w następujący sposób: „Samorządowa wspólnota mieszkańców w wyborach bezpośrednich obdarza zaufaniem burmistrza i radnych oraz powierza im rządzenie gminą. Referendum jest sytuacją absolutnie wyjątkową. To prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy i radni mają wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji, za które ponoszą odpowiedzialność.” W dokumencie czytamy też, że „referendum tematyczne bez progu frekwencyjnego jest bardzo szkodliwą propozycją. Może ono zdemolować stabilność pracy zarówno rad, jak i organów wykonawczych. Istnieje zagrożenie, że takie rozwiązanie może ulegać agresywnemu lobbingowi lub nawet działaniom korupcyjnym. Niedopuszczalne jest, żeby w gminie – w takim referendum – niewielki odsetek mieszkańców podejmował merytoryczne decyzje wiążące dla całej wspólnoty i jej organów.”

Jak podkreślają autorzy apelu, Konstytucja RP kładzie nacisk na ustrój przedstawicielski jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany zaproponowane w projekcie prezydenckim w odniesieniu do referendum lokalnego związek ocenia jak zbyt rozległe
i głębokie. Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się do przedstawicieli jednostek samorządowych z prośbą o pisemne poparcie dla apelu skierowanego do Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Im więcej gmin poprze stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego tym szanse na zrealizowanie przedstawionego postulatu są większe.


 

Uchwała nr XXXV/413/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 31 marca 2014r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo

Gmina Giżycko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.): Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko obejmującego część obrębu geodezyjnego Spytkowo uchwalonego Uchwałą Nr 271/2002 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 marca 2002r. i ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 68 z dnia 08 czerwca 2002r. poz. 1033.

2. Granice obszaru objętego do opracowania zmiany planu zawiera załącznik graficzny Nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 


 

U C H W A Ł A Nr …/…/2014

 RADY GMINY GIŻYCKO

 z dnia ……….. 2014r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm./ oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 - ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/3 o powierzchni 0,0054 ha, położonej w miejscowości Piękna Góra, obręb geodezyjny Wrony, dla właściciela działki przyległej oznaczonej numerem 1/127.

2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Działka o numerze geodezyjnym 119/3 o powierzchni 54 m², położona w miejscowości Piękna Góra, przylega bezpośrednio do działki numer 1/127, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 119/1.

Na w/w działce zostało posadowione ogrodzenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1/127

piękna Góra


 

Uchwała Nr ……./2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia …………..

 

w sprawie przystąpienia Gminy Giżycko do Gminnej Spółki Wodnej Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rady Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Giżycko wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Giżycko w charakterze członka do Gminnej Spółki Wodnej Giżycko, której celem działalności jest:

- wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania,

- udzielenie członkom pomocy w racjonalnym wykorzystaniu gruntów zmeliorowanych,

- ochrona przed powodzią terenów objętych działaniem,

- udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie

Gminna Spółka Wodna Giżycko prowadzi swoją działalność na terenie całej Gminy Giżycko.

Zgodnie z art. 77 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/14 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Giżycko z dnia 28.02.2014 r. składka członkowska za konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wynosi 80 zł/ha.

Gmina Giżycko jest właścicielem 62,5 ha gruntów, na terenie których znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych położonych w miejscowościach Gminy Giżycko.

Spółka zobowiązuje się do przejęcia obowiązków wynikających z art. 77 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

Powyższe okoliczności uzasadniają przystąpienie Gminy Giżycko w charakterze członka do Gminnej Spółki Wodnej Giżycko.


 

Uchwała Nr ………

 Rady Gminy Giżycko

 z dnia ………………. roku

 

 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat działki nr 140/1 o powierzchni 0,0313 ha, położonej w miejscowości Kożuchy Wielkie.

§2

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa powyżej zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

 §3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 §4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

 Uzasadnienie:

Od roku 2007 działka nr 140/1 wykorzystywana jest przez jednego Dzierżawcę w celu prowadzenia ogródka przydomowego. Teren ten jest zagospodarowany i urządzony przez obecnego Dzierżawcę, w związku z czym uzasadnione jest przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na kolejne 3 lata.

kożuchy wielkie


Uchwała Nr….

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……….. 2014 r.

 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu ) do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) – Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Giżycko, położonych
w miejscowości Bystry obręb Sulimy i oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 1. działka gruntu nr 6/159 o powierzchni 0,0230 ha, objęta księgą wieczystą nr OL1G/00017017/9

 1. działka gruntu nr 6/181 o powierzchni 0,1122 ha, objęta księgą wieczystą nr OL1G/00018770/2,

§ 2

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa powyżej zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie

Z wnioskiem o przekazanie aportem opisanej w projekcie nieruchomości wystąpił Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym, uzasadniając swój wniosek tym, że poprzez wniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości zwiększony zostanie kapitał spółki. Ponadto wnioskodawca wskazuje, że jest spółką prawa handlowego powołaną do realizowania zadania własnego Gminy w zakresie świadczenia usług komunalnych tzw. podmiotem wewnętrznym.

Nieruchomości przeznaczone do przekazania w formie aportu stanowią teren przyległy do nieruchomości będącej własnością Spółki.

Nieruchomości te są niezbędne dla prowadzenia przez Spółkę jej celów statutowych i służyć będą m. in. powiększeniu bazy transportowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 508) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie w drodze bezprzetargowej m.in., jeżeli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki (art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami).

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką tutejszej Gminy, która świadczy usługi publiczne, przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

gzk


 

Uchwała Nr XXXVII/……/2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia ……. czerwca 2014 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

 § 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013, sprawozdaniem finansowym Gminy za 2013 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko postanawia udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko z tytułu wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Ustawa o samorządzie gminnym określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Ustawa o finansach publicznych mówi, iż nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią z badania sprawozdania finansowego, opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem komisji rewizyjnej.


 Uchwała Nr XXXVII/…../2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia ….. czerwca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Giżycko

Ewa Raczkowska

 

Uzasadnienie:

Ustawa o samorządzie gminnym określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Ustawa o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.


 

Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXVII/ /2014

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 1

Plan dochodów po zmianach: 38 343 096,10

z tego:

dochody bieżące: 31 521 166,10

dochody majątkowe: 6 821 930,00

Dochody budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 2

Plan wydatków po zmianach: 38 301 158,10

z tego:

wydatki bieżące: 30 698 297,69

wydatki majątkowe: 7 602 860,41

Wydatki budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 7 601 860,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 315 201,66 zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 300 000 zł

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska

 Załączniki 3,4,6,7,8,9 - pobierz

UZASADNIENIE

 

I. Zmiany w planie dochodów gminy

1. Zmiany w dziale Bezpieczeństwo przeciwpożarowe wynikają z:

a) wpływów ze sprzedaży samochodu Ginaf – 30 000 zł

2. Zmiany w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynikają z:

a) zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 90 000 zł,

b) zwiększonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000 zł.

3. Zmiany w dziale Różne rozliczenia wynikają z:

a) umorzenia pożyczek z WFOŚiGW – 42 190 zł.

4. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko – 44 887,00 zł.

b) zwiększonych wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

II. Zmiany w planie wydatków gminy

1. Zmiany w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynikają z:

a) wprowadzenia limitu wydatków na składkę do Gminnej Spółki Wodnej – 5 000 zł.

2. Zmiany w dziale Transport i łączność wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej – 41 876 zł.

3. Zmiany w dziale Gospodarka mieszkaniowa wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na remont mieszkań komunalnych i socjalnych – remont pomieszczeń w budynku w Upałach Małych – 40 000 zł.

4. Zmiany w dziale Działalność usługowa wynikają z:

a) przesunięcia wykonania zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Wilkasach - etap I na rok 2015 – 41 876 zł.

5. Zmiany w dziale Administracja publiczna wynikają z:

a) zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej.

6. Zmiany w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na:

- zakup odzieży ochronnej przeznaczonej do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Spytkowo – 12 399 zł (wniosek o dofinansowanie z WFOŚi GW),

- zakup środków do przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska – 7 190 zł (środki finansowe z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW),

b) wprowadzenia nowych zadań:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Kamionki – 135 000 zł,

- Wyposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego poprzez zakup kamery termowizyjnej 35 000 zł (środki finansowe z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW).

7. Zmiany w dziale Różne rozliczenia wynikają z:

a) wprowadzenia nowych zadań – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zadania bieżące:

- Remont drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka w m. Wronka, na długości ok. 200 m oraz wykonanie zatoki autobusowej – 30 000 zł,

- Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin, koło miejscowości Sulimy na długości ok. 800 m – 75 000 zł,

b) wprowadzenia nowego zadania – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N Giżycko-Pierkunowo, w m. Perkunowo – 50 000 zł.

8. Zmiany w dziale Oświata i wychowanie wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilkasach – 50 000 zł,

b) zwiększenia planu dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży – 32 146 zł,

c) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w szkołach (bieżące wydatki),

d) wprowadzenia planu wydatków na projekt realizowany przez Gimnazjum w Bystrym–2 485 zł

9. Zmiany w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na kolonie i obozy – 45 000 zł.

10. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) wprowadzenia planu wydatków na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko – 84 293,00 zł,

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gajewo, Wilkasy, Kożuchy Małe – 200 000 zł.

11. Zmiany w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynikają z :

a) dotacji dla Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach na remont świetlicy wiejskiej w Kożuchach Wielkich i Szczybałach Giżyckich – 70 000 zł.

 

 

 

 

 


  Uchwała Nr XXXVII/ /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko
na lata 2014–2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnieniach wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska

 

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 946 311,00 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 38/2014 z dnia 5.05.2014 r., Nr 48/2014 z dnia 20.05.2014 r., Nr 52/2014 z dnia 29 maja 2014 r. (zmiana planu dotacji), oraz do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 11.06.2014 r.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 r.:

Spadł o 0,25 punktu procentowego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program YOUNGSTER PLUS realizowany w latach 2014 -2015 przez Gimnazjum w Bystrym.

Przesunięto realizacje zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Wilkasach - etap I na 2015 rok.

Zwiększono limit zobowiązań zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Dolnej o 41 876 zł.