mazury13.jpgmazury15.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury4.jpg

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Giżycko

XXXV sesja Rady Gminy Giżycko 28 kwietnia 2014 roku na godz. 13:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Giżycko.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Giżycko:

- 22.04.2014 r. o godz. 8:30 - Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko - sala konferencyjna.

- 24.04.2014 r. o godz. 8:00 - Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko - sala konferencyjna.

- 24.04.2014 r. o godz. 12:00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko - sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
 4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Wójta.
 6. Zapytania Radnych do Wójta.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2013 roku.
 8. Informacja do Rady Gminy o przebiegu realizacji budżetu za 2013 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Giżycko.
 9. Informacja do Rady Gminy z przebiegu realizacji budżetu za 2013 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych w Gminie Giżycko.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej (część dz. nr 118/1 o pow. 0,0800 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki i udział Gminy 160/1000 w nieruchomości nr 76/2 o pow. całkowitej 0,1506 ha).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 226/2 o pow. 0,0109 ha w obrębie geodezyjnym Bogaczewo).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 205/1 o pow. 0,2522 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 337/1 o pow. 0,0877 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 517/6 o pow. 0,0060 ha w Wilkasach).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 263/1 o pow. 0,0128 ha w obrębie geodezyjnym Bogaczewo).
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, Gmina Giżycko.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Mtskheta w Gruzji a Gminą Giżycko.
 22. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Projekty uchwał


Uchwała Nr XXXVI/  /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko
na lata 2014–2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnieniach wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 Ewa Raczkowska     


Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019 dokonano

w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 1 382 994,24 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 27/2014 z dnia 16.04.2014 r. (zmiana planu dotacji), oraz do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 28.04.2014 r.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 r.:

Spadł o 0,38 punktu procentowego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,    o której mowa w art. 243ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów.


Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXVI/   /2014  z dnia 28 kwietnia 2014 roku

                                w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala      co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 1

Plan dochodów po zmianach:            37 396 785,10

z tego:

dochody bieżące:                   30 604 855,10

dochody majątkowe:                 6 791 930,00

Dochody budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 2

Plan wydatków po zmianach:            37 354 847,10

z tego:

wydatki bieżące:                    30 182 986,69

wydatki majątkowe:                  7 171 860,41

Wydatki budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 7 171 860,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 312 716,66 zł, zgodnie                  z Załacznikiem Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem  Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          Ewa Raczkowska


OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy

1. Zmiany w dziale: Działalność usługowa wynikają z:

a) otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 44/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 r. – 6 100 zł.

2. Zmiany w dziale Oświata i wychowanie wynikają z:

a) otrzymania dofinansowania na „Modernizację i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Giżycko” – 450 653 zł

3. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) zwiększonych wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – 217 326 zł,

b) dofinansowania zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Spytkowo poprzez zagospodarowanie centrum wsi z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek – 25 000 zł,

c) dofinansowania zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego w miejscowości Bystry – 120 598 zł.

II. Zmiany w planie wydatków gminy

1. Zmiany w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z:

a) utworzenia planu na zakup usług remontowych – remont samochodu – 5 000 zł,

b) zabezpieczenia środków finansowych na dzierżawę fotoradaru – 43 000 zł.

2. Zmiany w dziale Oświata i wychowanie wynikają z:

a) przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami (bieżące wydatki) – 21 530 zł,

b) wprowadzenia planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Giżycko” – 450 653 zł.

3. Zmiany w dziale Ochrona zdrowia i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 2360 – wynikają z przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami na zadania zlecone               do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 6 500 zł.

4. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na utrzymanie czystości w gminie – 14 000 zł,

b) wprowadzenia zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Spytkowo poprzez zagospodarowanie centrum wsi z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek – 50 011 zł,

c) wprowadzenia zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego w miejscowości Bystry – 219 261 zł.

5. Zmiany w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynikają z:

a) wprowadzenia planu wydatków na zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich poprzez poszerzenie oferty Parku Wodnego Wilkasy           o minibasen z atrakcjami wodnymi dla dzieci wraz z wydaniem materiałów promujących region i nową ofertę – dotacja dla Gorki Wilkasy – 37 282 zł.

6) Zmiany w dziale Kultura fizyczna wynikają z:

a) wprowadzenia planu wydatków na zadanie pn. Umiem pływać – 22 000 zł.