mazury6.jpgmazury9.jpgmazury8.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury5.jpg

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Giżycko

XXXV sesja Rady Gminy GiżyckoXXXV sesja Rady Gminy Giżycko odbędzie się 31 marca 2014 roku na godz. 8:00 .

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Giżycko:

- 24.03.2014 r. o godz. 9:00 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów - sala konferencyjna.

- 24.03.2014 r. o godz. 14:00 - Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko - sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
 4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Wójta.
 6. Zapytania Radnych do Wójta.
 7. Informacja przedstawiciela PSP na temat wypalania roślinności w okresie wiosennym.
 8. Podsumowanie imprezy AirShow 2013.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Zostań Przedsiębiorcą Społecznym”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu w drodze przetargowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 159/2 o pow. 0,0300 ha w obrębie geodezyjnym Upałty Małe).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 309/3 o pow. 1,0940 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 60/2 o pow. 0,4300 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 1/16
  o pow. 0,8004 ha i dz. nr 1/49 o pow. 2,7914 ha w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań
  z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów
  i cmentarzy wojennych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo Gmina Giżycko.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko
  w 2014 roku”.
 22. Zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2013 rok.
 23. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  na 2014 rok.
 24. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Sprawy różne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

Projekty uchwał


Uchwała Nr XXXV/   /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie funduszu sołeckiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku            o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Giżycko.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Ewa Raczkowska


Uchwała Nr XXXV/  /2014

Rady Gminy Giżycko

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko
na lata 2014–2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnieniach wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska  


Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014-2019 dokonano

w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 540 373,86 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 7/2014 z dnia 22.01.2014 r. (zmiana planu dotacji - 22 831 zł), oraz do Uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XXXV/  /2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Giżycko na 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 r.:

Spadł o 0,13 punktu procentowego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,    o której mowa w art. 243ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów.

Wzrósł o 0,23 punktu procentowego dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony    w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie pn. "Szkoła wita przedszkolaków" - limit wydatków - 265 104,77 zł. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w 85% wydatków kwalifikowanych.