mazury15.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury14.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury1.jpgmazury11.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury19.jpg

II Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody "Sulimiada 2021"

II edycja Towarzyskich Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżycko - Sulimiada 2021
Już 12 września 2021 o godz. 12.00 startujemy z Sulimiadą.

Sulimiada II
1. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kochamy Mazury,
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
pod patronatem Wójta Gminy Giżycko
2. Termin i miejsce zawodów 12.09.2021 r. , Sulimy k. Giżycka
3. Plac konkursowy: wymiary – 40m x 45m, podłoże: trawiaste
Rozprężalnia: podłoże trawiaste
4. Sędzia główny – Grażyna Woroniecka
Członek Komisji Sędziowskiej: Karolina Jadach
5. Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i WZJ, zawodnicy BPK
6. Termin zgłoszeń: 09.09.2021 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Program zawodów:
Niedziela 12.09.2021 r. rozpoczęcie konkursów godz. 12.00
Konkurs nr 1 „Pony games” - tor z zadaniami (konkurs bez skoków przez przeszkody)
Konkurs nr 2 kl. Mini LL – wysokość przeszkód do 50 cm; dokładności art. 238.1.1
Konkurs nr 3 kl. LL – wysokość przeszkód do 70 cm; z trafieniem w normę czasu z reg. rozgrywania zawodów krajowych (B-skoki przez przeszkody) aneks 5
Konkurs nr 4 kl. L – wysokość przeszkód do 90 cm; konkurs zwykły art. 238.2.1 o puchar Wójta Gminy Giżycko
W konkursach Zawodów nagrody finansowane są w całości przez organizatora oraz sponsorów wg wskazania na oficjalnym plakacie promującym Wydarzenie.
W konkursie nr 1 nagrody rzeczowe, floots oraz medale dla wszystkich uczestników.
We konkursach nr 2-4 puchary, floots oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.
8. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ.
9. Opłaty od jednego konia: brak opłat w postaci startowego i wpisowego
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie
trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Dojazd i transport koni na własny koszt. Na miejscu Zawodów znajdować się będą specjalnie wyznaczone miejsca do parkowania koniowozów. Prosimy o przestrzeganie tymczasowej organizacji ruchu wyznaczonej na miejscu zawodów.
13. Organizator nie zapewnia boksów dla koni. Zawody odbywają się poza terenem ośrodka jeździeckiego. Dostępne są ogrodzone stanowiska dla koni.
 
Przy dokonywaniu zgłoszeń proszę podać:
- imię i nazwisko jeźdźca,
- reprezentowany klub lub informację o braku przynależności klubowej,
- imię konia,
- ilość startów w poszczególnych konkursach.
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ:
- wymagane aktualne badania lekarskie zawodników,
- w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach, którą należy w dniu zawodów dostarczyć sędziemu głównemu,
- ubezpieczenie NNW,
- licencja zawodnika opłacona w Warmińsko-Mazurskim Związku Jeździeckim (zgodnie z komunikatem z dnia 9 stycznia 2019 r. wysokość opłaty na rzecz WMZJ dla osób startujących w zawodach towarzyskich – 20 zł, więcej informacji na stronie www.wmzj.pl).
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod poniższe nr telefonu.
Kontakt : Natalia Żadziłko tel. 694 961 551

                                                             

Regulamin imprezy niemasowej

II Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżycko

Sulimy, 12.09.2021 r.

 1. 1.Zobowiązania
  1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie II Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżycko w dniu 12.09.2021 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kochamy Mazury oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Impreza finansowana jest ze środków Gminy Giżycko.
  2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
  3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Kochamy Mazury.
 2. 2.Przeznaczenie terenu

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać Jeździeckie Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz występy artystyczne zespołów tanecznych. Widzowie zobowiązani są do zachowania odpowiedniej, bezpiecznej odległości od zwierząt znajdujących się na terenie imprezy, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia zarówno dla widzów, zawodników, zwierząt i innych uczestników imprezy oraz do przebywania wyłącznie w wyznaczonych przez Organizatora miejscach.

 1. 3.Zasady szczegółowe
  1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna. Jednak obowiązuje limit miejsc zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861). Dzieci w trakcie imprezy muszą pozostawać pod opieką dorosłych.
  2. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, opieką medyczną, opieką weterynaryjną i obsługą informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.
  3. Służby porządkowe organizatora mają prawo usunięcia z terenu imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach wezwania Policji
  4. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do ratownika medycznego dyżurującego na terenie imprezy.
  5. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do „Biura Zawodów” lub namiotu Organizatora, lecz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione osoby lub mienie. Organizator deklaruje jedynie udzielenie pomocy w odnalezieniu zagubionych osób lub mienia poprzez nadanie komunikatu głosowego na pośrednictwem nagłośnienia znajdującego się na terenie imprezy.
  6. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do Organizatora.
  7. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. Organizator imprezy zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku zniszczenia przez uczestników imprezy mienia stanowiącego własność Organizatora.
  8. Wystawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadają pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas wyżej wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu. Wystawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych na prowadzenie działalności zobowiązani są uzyskać wszelki wymagane prawem zezwolenia, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za obrót towarami na terenie imprezy.
 2. 4.Zachowanie na imprezie
  1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom oraz zwierzętom przebywającym na terenie imprezy.
  2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na postawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, podlegać będzie wydaleniu z terenu imprezy.
  3. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności, tj. za ogrodzeniem oddzielającym widzów od zwierząt. Na terenie parkuru oraz rozprężalni dla koni i zawodników przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, trenerzy oraz luzacy zawodników (pomocnicy). Pozostałe osoby, niewymienione w zdaniu poprzedzającym, stanowią widzów i przebywać mogą w miejscu przeznaczonym dla widzów.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
  5. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
 3. 5.Zakazy
  1. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

- butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

- środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

- urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB,

 1. Zabrania się na terenie imprezy:

- rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

- wywoływania zgorszenia,

- wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę techniczną Organizatora, parkur, rozprężalnię.

 1. 6.Służby porządkowe
  1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.
  2. Do służb organizatora zalicza się służby: organizacyjne, techniczne, porządkowe, informacyjne
 2. 7.Służby informacyjne
  1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie niemasowej, organizator zapewnia pomoc służby informacyjnej w postaci „Biura Zawodów”.
  2. Służby informacyjne zobowiązane są do:

- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

- informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

- pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

- reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie,

-obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób.

 1. 8.Odpowiedzialność
  1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
  2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia, względnie do uiszczenia równowartości rzeczy zniszczonej na rzecz jej właściciela.
  3. Rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dzieci, które powinny być pod ich stałą opieką i nadzorem.
  4. Psy przebywające na terenie Imprezy winny być obowiązkowo trzymane na smyczy.
 2. 9.Zasady dotyczące rozgrywania zawodów
  1. Prawo udziału w ramach zaproponowanych Zawodów Towarzyskich mają wszyscy amatorzy i zawodnicy licencjonowani zgodnie z przepisami PZJ,WZJ (dla zawodów towarzyskich).
  2. Zawodnicy mają prawo startu w konkursach wymienionych w propozycjach Zawodów Towarzyskich zgodnie z przepisami PZJ – Przepisy Ogólne, Przepisy Dyscypliny.
  3. Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać badanie lekarskie stanowiące zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające uczestnictwo w Zawodach Towarzyskich oraz aktualne ubezpieczenie NNW.
  4. Zawody Towarzyskie objęte są ubezpieczeniem OC organizatora odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz NNW uczestników zawodów i wolontariuszy imprezy.  
  5. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni.
  6. Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w dwóch przejazdach konkursowych - dotyczy to konkursów od mini LL do L. W przypadku uczestnictwa w konkursie „pony games” dopuszcza się trzy przejazdy jednego konia. Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu lecz nie powoduje to zwiększonej ilości przejazdów - nadal obowiązują trzy lub dwa przejazdy zgodnie z powyższymi zasadami. Minimalny wiek konia biorącego udział w zawodach – 4 lata.
  7. W konkursie nr 1 – „pony games” dopuszczalne jest udzielanie pomocy zawodnikowi poprzez prowadzenie konia przez osobę towarzyszącą. Osobą towarzysząca – prowadząca konia musi być albo trenerem/instruktorem zawodnika, albo rodzicem/opiekunem prawnym. Niedopuszczalne jest prowadzenie nieletniego zawodnika przez osobę niepełnoletnią.
  8. W pozostałych konkursach – tj. od mini LL do L obowiązkowe jest samodzielne pokonywanie trasy parkuru. Tylko samodzielne pokonanie trasy parkuru będzie podstawą klasyfikacji w danej konkurencji.
  9. Ubiór zawodnika:

- w konkursie „pony games”: strój schludny (nie jest obligatoryjne aby był to strój jeździecki), z obowiązkowym kaskiem, niedozwolone jest używanie ostróg przez zawodnika, bat dozwolony, do długości 75 cm.

- w pozostałych konkursach: marynarka, koszula z białym kołnierzem, preferowane białe lub kremowe bryczesy, obowiązkowy kask z zapięciem 3-punktowym, bat do długości 75 cm, ostrogi dozwolone.

 1. Zwycięzca każdego z konkursów zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami PZJ dotyczącymi zasad rozgrywania poszczególnych konkursów.
 2. Zawodnicy niepełnoletni zgłaszający wolę udziału w zawodach winni posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Po przybyciu na miejsce rozgrywania zawodów formularze zgody opiekuna prawnego/rodzica znajdować będą się w biurze zawodów. Opiekunowie prawni/rodzinne winni wypełnić stosowne oświadczenia i pozostawić je w biurze zawodów celem przekazania Organizatorom oraz Sędziemu Głównemu Zawodów.
 3. Sędzia Główny Zawodów może wymagać od zawodników okazania dokumentów określonych niniejszym regulaminem.
 4. Uczestnicy Zawodów, osoby towarzyszące oraz widzowie zobowiązani są do zachowania ostrożności przy koniach, celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu osób uczestniczących w Zawodach oraz dobrostanu koni.
 5. Wszystkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów.

Uczestnicy Zawodów, osoby towarzyszące oraz widzowie zobowiązani są do zachowania ostrożności przy koniach, celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu osób uczestniczących w Zawodach oraz koni. Wykazanie niezachowania należytej ostrożności będzie rodziło konsekwencje prawne po stronie osoby stwarzającej zagrożenie.

 1. Zawodnicy, trenerzy i właściciele koni oświadczają, iż znany jest im stan infrastruktury zawodów (imprezy), w tym stan podłoża, na którym odbywają się zmagania sportowe i nie wnoszą do niego uwag. Zawody nie odbywają się na terenie ośrodka jeździeckiego, podłoże nie stanowi profesjonalnego gruntu jaki powszechnie wykorzystywany jest na terenie ośrodków jeździeckich, a zawodnicy, trenerzy oraz właściciele koni oświadczają, iż świadomi są tych okoliczności, zaś ewentualne kontuzje koni i zawodników stanowiące następstwo uczestnictwa w imprezie w ww. warunkach wyłączone są z odpowiedzialności Organizatora.
 2. Pozostawienie pojazdu do przewozu koni/przyczepy do przewozu koni dozwolone jest tylko w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Za uszkodzenia pojazdu/przyczepy pozostawionej poza wyznaczonymi do parkowania terenami Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za szkody/wypadki jakie wystąpiły w drodze na i z terenu imprezy.
 4. 10.Utrwalenie przebiegu imprezy
  1. Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio i video.
  2. Materiały audio i video będą publikowane na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook oraz stronach internetowych i profilach Facebook Organizatorów.
  3. Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt 10b.
  4. Organizator powołując się na Art. 81 ust. 2 Ustawy o Prawie Autorskim informuje, że udział w wydarzeniach przez niego organizowanych jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na utrwalenie, rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i metodami w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i innych materiałach marketingowych w celu promocji działań kulturalnych i edukacyjnych.

11. Przepisy dotyczące stanu epidemii Covid-19

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Imprezy zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego (zachowaniu min. 1,5 m odległości).
 2. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby:
 • zdrowe, nie przejawiające widocznych oznak/objawów chorobowych;
 • nie przebywające na kwarantannie.
 1. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowaniu maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Imprezy.
 2. Uczestnikom imprezy będą udostępnianie toalety, z zastrzeżeniem, że w kolejkach                           do toalet należy zachowywać się w sposób zapewniający zachowanie maksymalnych dystansu między osobami oczekującymi.
 3. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie potwierdza, że akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
 4. Organizator upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na terenie Imprezy nie stosujących się do powyższych wytycznych, w tym do odmowy wstępu osobom, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie.
 5. W pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).

Stowarzyszenie Kochamy Mazury          Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Wilkasy, 08.09.2021 r.