mazury5.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury19.jpg

Regulamin Zawodów Jeździeckich

Zawody VI 2019Regulamin imprezy niemasowej
I Towarzyskie Zawody w skokach przez przeszkody
o Puchar Wójta Gminy Giżycko
16 czerwca 2019 r.

1.    Zobowiązania
a)    Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie I Towarzyskie Zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżyckow dniu 16.06.2019 zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kochamy Mazury oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Impreza finansowana jest ze środków Gminy Giżycko.
b)    Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
c)    Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
d)    Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Kochamy Mazury.
2.    Przeznaczenie terenu
Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać Jeździeckie Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz występy artystyczne zespołów muzycznych i tanecznych.
3.    Zasady szczegółowe
a)    Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
b)    Organizator dysponuje własną służbą porządkową, opieką medyczną i obsługą informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.
c)    Organizator zobowiązuje się do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, Organizator wystąpi o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do ratownika medycznego dyżurującego na terenie imprezy.
d)    W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do namiotu Organizatora.
e)    Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do Organizatora.
f)    Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
g)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie sprzedaży przez Wystawców poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Wystawcy ponoszą  pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas wyżej wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu, nadto posiadają wszelkie pozwolenia do prowadzenia działalności.
4.    Zachowanie na imprezie
a)    Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
b)    Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na postawie ustawy lub Regulaminu imprezyprzez Organizatora podlegać będzie wydaleniu z terenu imprezy.
c)    Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
d)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
e)    Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są przestrzegać przepisów porządkowych, regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz sanitarno-epidemiologicznych, stosować się do poleceń Organizatora w zakresie uregulowanym niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa, należycie utrzymywać czystość i porządek miejsca sprzedaży oraz terenu wokół zajmowanego miejsca lub obiektu (wszystkie nieczystości i odpady powinny być na bieżąco usuwane do ustawionych kontenerów), po zakończeniu sprzedaży pozostawić miejsce handlu i najbliższego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym, a wszelkie odpady usunąć do przeznaczonych na ten cel kontenerów. Za towary, opakowania, sprzęt i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie na terenie imprezy odpowiada ich właściciel lub posiadacz.
f)    Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
5.    Zakazy
a)    Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
- napojów alkoholowych – kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny,
- butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
- środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
- urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB,
- rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
- naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
- używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,
- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
- wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.
b)    zabrania się prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, bez odrębnego zezwolenia,

c)    Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.
6.    Służby porządkowe
a)    Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.
b)    Do służb organizatora zalicza się służby: organizacyjne, techniczne, porządkowe, informacyjne
7.    Służby informacyjne
a)    W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie niemasowej, organizator zapewnia pomoc służby informacyjnej w postaci „Namiotu Organizatora -Biura Zawodów”.
b)    Służby informacyjne zobowiązane są do:
- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
- informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
- pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
- reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie,
- obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób.
8.    Odpowiedzialność
a)    Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
b)    Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
c)    Rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dzieci, które powinny być pod ich stałą opieką i nadzorem.
9.    Zasady dotyczące zawodników
a)    Prawo udziału w ramach Zawodów Towarzyskich  mają wszyscy amatorzy i zawodnicy licencjonowani  zgodnie z przepisami PZJ,WZJ (dla zawodów towarzyskich).  
b)    Zawodnicy mają prawo startu w konkursach wymienionych w propozycjach Zawodów Towarzyskich zgodnie z przepisami PZJ – Przepisy Ogólne, Przepisy Dyscypliny.
c)    Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać badanie lekarskie stanowiące zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiających uczestnictwo w Zawodach Towarzyskich oraz w przypadku zawodników niepełnoletnich zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Zawodach.
d)    Zawody Towarzyskie objęte są ubezpieczeniem OC organizatora imprezy z udziałem koni oraz NNW uczestników imprezy z udziałem koni.   
e)    Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni.
f)    Zwycięzca każdego z konkursów zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami PZJ dotyczącymi zasad rozgrywania poszczególnych konkursów.
g)    W konkursie nr 1 „zabawy konne” kl. PONY  –w przypadku wystąpienia miejsc ex aequo, zawodnicy zostaną sklasyfikowani wg czasu przejazdu lub samodzielności pokonania parkuru (w konkursie dozwolona jest obecność 1 osoby towarzyszącej zawodnikowi na parkurze  i jej pomoc w pokonaniu trasy parkuru)
h)    W klasie LL –przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie zadecyduje  najbardziej zbliżony czas przejazdu do określonej normy.
i)    W klasie L przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje najkrótszy czas przejazdu.
j)    Sędzia Główny Zawodów może wymagać od zawodników okazania dokumentów określonych niniejszym regulaminem.
k)    Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów.
l)    Uczestnicy Zawodów, osoby towarzyszące oraz widzowie zobowiązani są do zachowania ostrożności przy koniach, celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu osób uczestniczących w Zawodach oraz koni.
m)    W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) Uczestnicy Zawodów nie mogą utrzymywać w swoim gospodarstwie świń oraz nie mogą obsługiwać gospodarstw posiadających świnie.
10.    Utrwalenie przebiegu imprezy
a)    Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio i video.
b)    Materiały audio i video będą publikowane na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook oraz stronach internetowych i profilach Facebook Organizatorów.
c)    Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt 10b.