mazury20.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury11.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury7.jpg

Zapowiedź żądania wykupienia nieruchomości

Gmina Giżycko podejmując decyzję o lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni publicznej zmienia przeznaczenie terenu z turystyczno - mieszkaniowego na przemysłowy .


Potężne elektrownie wiatrowe to urządzenia przemysłu energetycznego, które mogą być bardzo uciążliwe dla mieszkańców okolicznych wsi.  Z pewnością nikt nie chciałby mieszkać tam gdzie mogą być przekroczone dopuszczalne normy hałasu.
W związku z tym nie ma co się dziwić, że już teraz część z mieszkańców złożyła zapowiedź wykupienia przez gminę ich całych nieruchomości w przypadku realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej bliżej niż 3 km od budynków mieszkalnych. Chcą się wyprowadzić w ciche i spokojne miejsce.

Wywiad w Radiu 5

Poniżej prezentujemy przykładową zapowiedź roszczenia wykupienia nieruchomości zgodnie  z art. 36 ust 1 pkt 2 UPZP

 

                                                                                                                                                 Giżycko dnia …………………………. r.
……………………………..
……………………………..
                                                                                                                Pan  ..................................
                                                                                                               
                                                                                                                Wójt Gminy ...........................

        W związku z planowaną lokalizacją na terenie Gminy …......….. elektrowni wiatrowych przewidzianą w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi ……………………………………………. w Gminie ………………. niniejszym zawiadamiamy organ gminy, iż w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 3km od nieruchomości stanowiącej własność …………………………………………………………….…………………..…… oznaczonej nr geod. …………………………………….…… obręb nr ………………. opisanej w KW …………………………………………………………………,  będziemy żądać od Gminy realizacji roszczeń w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. wykupienia nieruchomości.
Artykuł stanowi:
Art. 36.1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust.2, żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
Uzasadnienie
        Przeznaczenie terenu pod budowę elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie naszej nieruchomości niewątpliwie wpłynie ujemnie na wartość tej nieruchomości. Na podstawie  badań brytyjskiej, jednej z najbardziej szanowanych organizacji zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych z zakresu wyceny nieruchomości The Royal Institution  of Chartered Surveyors (RICS) przytoczonych w opracowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyd. Warszawa 2011 Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk pt. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych można stwierdzić, iż lokalizacja farm wiatrowych negatywnie wpływa na wartość nieruchomości. W Polsce nie przeprowadzono badań w tej kwestii, nie wyklucza to analogicznego  sądownia wpływu farm wiatrowych na okoliczne nieruchomości.
        Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego użyte w art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp pojęcie rzeczywista szkoda obejmuje niewątpliwie także obiektywny spadek wartości nieruchomości, wynikający z uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej w dotychczasowy sposób. Przepis ten stanowi kwalifikowaną postać odszkodowania przewidzianego w art. 36 ust. 3. Oznacza to, że właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, której wartość obiektywnie uległa obniżeniu na skutek niemożności lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej lub jej części w dotychczasowy sposób w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje od gminy odszkodowanie przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp, a więc niezależnie od tego, czy sprzedaje on nieruchomość, czy nie. Jeżeli skorzystał z roszczenia przewidzianego w tym przepisie, nie przysługuje mu już od gminy żadne inne roszczenie na podstawie przepisów omawianej ustawy. Natomiast jeżeli nie skorzystał z możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, a zbywa nieruchomość, przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze przewidziane w art. 36 ust. 3 upzp, niezależne od tego, czy nastąpiło ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości (wyrok SN z dnia 17 grudnia 2008 r. I CSK 191/2008).
        Analogicznie właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, której wartość obiektywnie uległa obniżeniu na skutek niemożności lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej lub jej części w dotychczasowy sposób w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje od gminy żądanie wykupienia nieruchomości lub jej części przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 2 upzp.

        Jednocześnie podkreślamy, że wniosek o realizację roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 2  upzp będzie oparty o operat rzeczoznawcy majątkowego, na podstawie którego zostanie szczegółowo określona wartość nieruchomości. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy szacunkowa przewidywana wartość nieruchomości wynosi ………………………………. .
        W przypadku wyrażenia zgody na lokalizację elektrowni wiatrowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi …………………………………………………. w Gminie …………. w odległości mniejszej niż 3km od oznaczonej na wstępie nieruchomości,  Gmina …………… zostanie wezwana do jej wykupienia.

W załączeniu:
1.    Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną nieruchomością.
Do wiadomości:
2.    Rada Gminy Giżycko