mazury10.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury11.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury16.jpgmazury17.jpg

Poradnik dla żądających odsunięcia wiatraków od domów

Poradnik protestującego przeciwko wiatrakom  Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków?

 

  I. Procedury

Zanim zostanie zbudowana elektrownia wiatrowa inwestor musi otrzymać:

a)      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez burmistrza lub wójta po uprzednim uzgodnieniu jej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Sanepidem, oraz po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa, które ustawowo ograniczone jest do możliwości składania uwag do tzw. raportu środowiskowego, zlecanego i finansowanego przez inwestora.

b)      Pozwolenie na budowę w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania (niektórzy inwestorzy ubiegają się o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego, co jest obecnie niezgodne z prawem), lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W przypadku, gdy nie ma jeszcze w pobliżu żadnego wiatraka, to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, aby nowa zabudowa nawiązywała do zabudowy już istniejącej (prawo dobrego sąsiedztwa), a trudno wyobrazić sobie, że gigantyczna turbina jest nawiązaniem do zabudowy istniejącej na terenach wiejskich.

 

Jedynie strony postępowania administracyjnego mogą w nim aktywnie uczestniczyć oraz zaskarżać wydane po ich przeprowadzeniu decyzje, dlatego sprawą kluczową jest uzyskanie statusu strony zanim jeszcze inwestor skompletuje potrzebne zezwolenia.

a)      Jak zostać stroną postępowania środowiskowego?

 

 

Należy założyć stowarzyszenie, którego celem będzie ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

Można założyć stowarzyszenie zwykłe (rejestrowane u starosty). Minimalna wymagana ilość członków to trzy osoby. Takie stowarzyszenie ma regulamin

Można również założyć stowarzyszenie KRS, czyli rejestrowane w sądzie. Tutaj wymagana liczba członków to minimum 15 osób, a procedura jest znacznie dłuższa. Stowarzyszenie KRS przyjmuje statut.

Stowarzyszeniu nie można odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu środowiskowym w charakterze strony.

 

Mając zarejestrowane stowarzyszenie, należy tylko złożyć do wójta/burmistrza wniosek o następującej treści:

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Nazwa i adres stowarzyszenia

 

Nazwa i adres instytucji, do której kierowany jest wniosek

 

 

 

 

Stowarzyszenie ………………, jako organizacja mająca na celu ……………….. (§ ………….Regulaminu / Statutu), składa na postawie przepisu art. 31 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek o dopuszczenie jej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wniosku ………………………………..(nazwa firmy i adres) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ………………(opis inwestycji) - postępowanie znak: ………..(tutaj podajemy sygnaturę postępowania)

Interes społeczny, który przemawia za uczestnictwem Stowarzyszenia w postępowaniu, wyraża się tym, że Stowarzyszenie działa w porozumieniu ze społecznością lokalną na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, a w/w inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie ……………………..(tutaj podajemy wszystkie obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wymienione w art. 6 ustawy, które znajdują się w promieniu do 10 km od miejsca planowanej inwestycji) i w sposób trwały oddziaływać będzie na walory przyrodnicze oraz krajobrazowe tego obszaru

Jednocześnie Stowarzyszenie wnosi o doręczenie karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie plików elektronicznych na adres e-mail ……………………lub, w przypadku gdy ta forma doręczenia jest niemożliwa, o przesłanie kopii w/w dokumentów na adres Stowarzyszenia: …………...

 

 

 

Do wniosku należy załączyć:

·         Kopię dokumentów rejestracyjnych i regulaminu w przypadku stowarzyszenia zwykłego

·         Wypis z KRS i kopię statutu w przypadku stowarzyszenia KRS

 

Wójt/burmistrz ma 30 dni na ustosunkowanie się do tego wniosku. Jeśli w tym terminie nie wpłynie odmowa, oznacza to, że stowarzyszenie jest już stroną i każdy kolejny wniosek, który składa w postępowaniu zaczyna tak:

„Stowarzyszenie, jako strona postępowania znak:……..,”

Jako strona postępowania stowarzyszenie może skutecznie interweniować w takim postępowaniu poprzez składanie właściwych wniosków, a jeśli to nie poskutkuje i decyzja środowiskowa zostanie wydana, stowarzyszenie może ją zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie odwoławczym (czyli 14 dni). Wtedy decyzja, chociaż wydana, jest nieprawomocna do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie rozpatrywało, czy procedura przebiegła w sposób prawidłowy, a nie czy wiatraki są szkodliwe dla zdrowia lub niszczą krajobraz, dlatego trzeba się skupić na wyłapywaniu błędów formalnych w postępowaniu. Przygotowanie takiego odwołania najlepiej powierzyć prawnikowi.

Bez ostatecznej decyzji środowiskowej elektrownia wiatrowa nie może powstać, nawet jeśli została wpisana do studium lub miejscowego planu, jako dokumentów planistycznych.

 

b)      Kto jest stroną w przypadku zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Stronami są wszystkie osoby, których działki objęte są zasięgiem tego postępowania planistycznego. W przypadku Studium jest to każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy, a w przypadku miejscowego planu właściciel terenu objętego planem lub też bezpośredni sąsiad.

Dlatego w przypadku, gdy pojawia się informacja o tym, ze rada gminy podjęła uchwalę o przystąpieniu do zmian lub tworzeniu takich dokumentów, należy sprawdzić, czy nasza działka znajduje się na obszarze objętym procedurą planistyczną.

Po zakończeniu procedury uchwalania planów, mamy prawo (jako strona postępowania) zaskarżyć podjętą uchwalę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jeśli nie uda nam się wcześniej przekonać radnych, którzy ją przyjmują, żeby tego nie robili. Gwarantuje to art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl tego przepisu, aby skutecznie zaskarżyć taką uchwalę w sądzie, należy najpierw pisemnie wezwać gminę do usunięcia naruszenia prawa, a jeśli w ciągu 30 dni gmina tego nie zrobi, należy oddać sprawę do sądu (w terminie do 60 dni od złożenia wezwania). Żeby skutecznie przeprowadzić ten zamiar, należy odwołać się do pomocy prawnika.

 

II.                  Poszukiwanie informacji

Największym problemem jest przeważnie fakt, że mieszkańcy, w sąsiedztwie których ma powstać farma wiatrowa, nie wiedzą jakich informacji szukać i od kogo je uzyskać, a także na podstawie jakich paragrafów mogą się tych informacji domagać.

1.       Czego szukać?

Trzeba najpierw ustalić, na jakim etapie są oba postępowania, czyli środowiskowe i planistyczne. Najpierw krótki opis etapów obu postępowań:

a)      Postępowanie środowiskowe rozpoczyna się od złożenia wniosku przez inwestora w gminie i od wszczęcia przez wójta/burmistrza postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Obwieszczenie o wszczęciu takiego postępowania musi znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy – szukamy w zakładkach pt. „obwieszczenia” i „ogłoszenia”, i jeśli go nie było – to już mamy pierwszy błąd formalny w tym postępowaniu.

Następnie wójt/burmistrz zwraca się do RDOŚ i Sanepidu o opinię, czy dla danej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (czyli sporządzenie raportu środowiskowego, do którego na późniejszym etapie postępowania można składać uwagi). W momencie, gdy RDOŚ i Sanepid nakażą sporządzenie takiej oceny, wójt/burmistrz zawiesza postępowanie do czasu złożenia przez inwestora gotowego raportu środowiskowego (przygotowanie takiego raportu powinno trwać ok. 1 roku). Nawet gdy postępowanie jest zawieszone, można wnioskować o dopuszczenie do niego na prawach strony.

Wyłożenie raportu do wglądu jest momentem kluczowym – trzeba uważnie przeczytać cały raport i wyszukać w nim wszystkie błędy (których jest zazwyczaj mnóstwo) i złożyć uwagi do wójta/burmistrza oraz wysłać je do wiadomości RDOŚ.

Wzór wniosku:

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

 

Do Wójta/Burmistrza Gminy ……………………..
………………………………………………..

(adres)

 

Na podstawie), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) składam następujące uwagi do raportu oddziaływania na środowisko dla obszarów geodezyjnych ……………………………………………….. (nazwy obszarów)

 

(Dokładny opis uwagi )

 

……………………………………..

(podpis)

 

Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ………….

 

 

 

Następnie raport wraca do inwestora, który musi nanieść poprawki i znowu jest wyłożony do wglądu. Kolejny raz należy go przejrzeć i znowu złożyć uwagi.

Procedura trwa do momentu pozytywnego zaopiniowania raportu przez RDOŚ i wydania decyzji środowiskowej przez wójta/burmistrza.

Nawet jeśli postępowanie jest na etapie już po wydaniu decyzji środowiskowej, stowarzyszenie, jako organizacja ekologiczna jest uprawnione do wniesienia odwołania nawet jeśli nie uczestniczyła w postępowaniu na prawach strony (art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ) –  dlatego tak ważne jest założenie stowarzyszenia.

 

Na każdym etapie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej warto pisać uwagi do gminy, do inwestora, oraz domagać się organizowania spotkań z mieszkańcami w celu wyjaśnienia sprawy.

 

b)      Postępowanie planistyczne rozpoczyna się podjęciem przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmian/sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, lub (w przypadku, gdy studium już dopuszcza lokalizację farmy wiatrowej i wyznacza jej położenie)- przyjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Procedura planistyczna również przewiduje udział społeczeństwa w konsultowaniu projektu. W momencie wyłożenia projektu studium lub planu do wglądu należy się z nim uważnie zapoznać i wnieść uwagi, które wójt/burmistrz powinien wziąć pod uwagę opracowując ostateczną wersję studium/planu, którą przedłoży radnym.

 

Wzory wniosków:

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

 

Do Wójta/Burmistrza Gminy ……………………..
………………………………………………..

(adres)

 

Na podstawie art. 11. ust 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) składam następujące uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla obszarów geodezyjnych……………………………………………….. (nazwy obszarów)

 

(Dokładny opis uwag )

 

……………………………………..

(podpis)

 

Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w …..

 

 

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

 

Do Wójta/Burmistrza Gminy ……………………..
………………………………………………..

(adres)

 

Na podstawie art. 18. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla obszarów geodezyjnych……………………………………………….. (nazwy obszarów)

 

(Dokładny opis uwag )

 

……………………………………..

(podpis)

 

Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w …..

 

 

Niestety, w 90% przypadków, uwagi osób protestujących przeciw budowie wiatraków zbyt blisko domów są odrzucane. Dlatego sprawą priorytetową jest uświadomienie radnym (bo to oni decydują o przyjęciu studium lub planu), że ulokowanie elektrowni wiatrowych w pobliżu domów lub budynków gospodarskich oraz na terenach cennych przyrodniczo narusza prawo dobrego sąsiedztwa z uwagi na ogromną uciążliwość takiej elektrowni (pomocne materiały można znaleźć na stronie www.stopwiatrakom.eu). Jeśli mimo wszystko takie studium/plan zostanie przyjęty, stronom przysługuje prawo do zaskarżenia takiej uchwały (opisane to zostało w rozdziale poprzednim).

 

2.       Jak uzyskać konieczne informacje?

 

Wbrew temu, co często mówią nam urzędnicy, wszystkie informacje, których potrzebujemy są jawne i nikt nie może ich przed nami ukrywać. Wszystkie te informacje znajdują się w urzędzie gminy.

Ale nie wystarczy po prostu pójść do gminy i powiedzieć, że chce się z nimi zapoznać. Wtedy z pewnością spotka nas odmowa. Należy natomiast złożyć pisemny wniosek, gdyż taki musi podlegać rozpatrzeniu i zarejestrowaniu.

Dostęp do poszukiwanych informacji gwarantują nam trzy ustawy:

1.       Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2.       Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3.       Kodeks postępowania administracyjnego – podstawowe przepisy o postępowaniach przed urzędami.

 

 

 

 

 

Wzory wniosków:

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

Nazwa i adres instytucji, do której kierowany jest wniosek

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udzielenie następującej informacji/udostępnienie

następujących dokumentów w formie kserokopii lub plików elektronicznych:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......................…………………………………

 

 

Zwracam uwagę, że na podstawie art. 13 ust. 1 w/w ustawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

Nazwa i adres instytucji, do której kierowany jest wniosek

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) wnoszę o udostępnienie w formie plików

elektronicznych lub kserokopii następujących dokumentów:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Zwracam uwagę, że na podstawie art. 14 ust 1 w/w ustawy organ administracji udostępnia

informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

od dnia otrzymania wniosku

 

Podpis wnioskodawcy

 

 

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

 

Nazwa i adres instytucji, do której kierowany jest wniosek

 

 

Zgodnie z art. 73 ust 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jako strona postępowania znak………………….. wnoszę o udostępnienie akt sprawy.

 

Zwracam uwagę, że na podstawie w/w artykułu przysługuje mi prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

 

 

Podpis wnioskodawcy

 

III.                Co jeszcze można zrobić?

Po pierwsze, edukacja. Nie tylko „zwykli obywatele” widza szkodliwość przemysłowych farm wiatrowych. Na stronie www.stopwiatrakom.eu  (zakładka: badania, dokumenty) znajdziesz wiele przydatnych materiałów i opracowań (w tym opracowanie Senatu RP), które możesz wykorzystać, aby przekonać radnych, że farma wiatrowa w Twojej gminie to zły pomysł.

Możesz też złożyć w gminie kilka pism, które uświadomią urzędnikom, że nie wszyscy mieszkańcy gminy popierają wiatraki, np.

 

Miejscowość, data

 

 

Dane wnioskodawcy

 

Do Wójta/Burmistrza Gminy ……..

adres

 

                W związku z planowaną lokalizacją na terenie Gminy …….. elektrowni wiatrowych przewidzianą w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi ……………………………………………. w Gminie ………………. niniejszym zawiadamiamy organ gminy, iż w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 3km od nieruchomości stanowiącej własność …………………………………………………………….…………………..…… oznaczonej nr geod. …………………………………….…… obręb nr ………………. opisanej w KW …………………………………………………………………,  będziemy żądać od Gminy realizacji roszczeń w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Artykuł stanowi:

Art. 36.1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust.2, żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

Uzasadnienie

                Przeznaczenie terenu pod budowę elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie naszej nieruchomości niewątpliwie wpłynie ujemnie na wartość tej nieruchomości. Na podstawie  badań brytyjskiej, jednej z najbardziej szanowanych organizacji zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych z zakresu wyceny nieruchomości The Royal Institution  of Chartered Surveyors (RICS) przytoczonych w opracowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyd. Warszawa 2011 Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk pt. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych można stwierdzić, iż lokalizacja farm wiatrowych negatywnie wpływa na wartość nieruchomości. W Polsce nie przeprowadzono badań w tej kwestii, ale nie wyklucza to analogicznego wpływu farm wiatrowych na okoliczne nieruchomości.

                Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego użyte w art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp pojęcie rzeczywista szkoda obejmuje niewątpliwie także obiektywny spadek wartości nieruchomości, wynikający z uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej w dotychczasowy sposób. Przepis ten stanowi kwalifikowaną postać odszkodowania przewidzianego w art. 36 ust. 3. Oznacza to, że właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, której wartość obiektywnie uległa obniżeniu na skutek niemożności lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej lub jej części w dotychczasowy sposób w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje od gminy odszkodowanie przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp, a więc niezależnie od tego, czy sprzedaje on nieruchomość, czy nie. Jeżeli skorzystał z roszczenia przewidzianego w tym przepisie, nie przysługuje mu już od gminy żadne inne roszczenie na podstawie przepisów omawianej ustawy. Natomiast jeżeli nie skorzystał z możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, a zbywa nieruchomość, przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze przewidziane w art. 36 ust. 3 upzp, niezależne od tego, czy nastąpiło ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości (wyrok SN z dnia 17 grudnia 2008 r. I CSK 191/2008).

                Analogicznie właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, której wartość obiektywnie uległa obniżeniu na skutek niemożności lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z niej lub jej części w dotychczasowy sposób w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje od gminy żądanie wykupienia nieruchomości lub jej części przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 2 upzp.

 

                Jednocześnie podkreślamy, że wniosek o realizację roszczeń wynikających z art. 36  upzp będzie oparty o operat rzeczoznawcy majątkowego, na podstawie którego zostanie szczegółowo określona wartość nieruchomości. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy szacunkowa przewidywana wartość nieruchomości wynosi ………………………………. .

                W przypadku wyrażenia zgody na lokalizację elektrowni wiatrowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi …………………………………………………. w Gminie …………. w odległości mniejszej niż 3km od oznaczonej na wstępie nieruchomości,  Gmina …………… zostanie wezwana do wypłacenia odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub do  wykupienia części bądź całości nieruchomości.

 

Podpis wnioskodawcy

 

W załączeniu:

1.    Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną nieruchomością.

 

Do wiadomości:

1.        Rada Gminy …………

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Dane wnioskodawcy

Do
Wójta i Rady Gminy ............................................

 

Żądam zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy ...................................................... do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.

Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12 z dnia 27 lutego 2012 r.) zaleca lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od domów ludzi. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 6 pkt. 2 mówi: „Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.”. Wszelkie prace Władz Gminy mające na celu umożliwienie lokalizowania elektrowni wiatrowych, w świetle braku przepisów zapewniających bezpieczeństwo ludziom, należy uznać za bezprawne ze względu na naruszenie ww. zasady przezorności.

Przypominam, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym art. 7 ust. 1 nakłada na władze Gminy między innymi zadanie obejmujące sprawy ochrony zdrowia. Dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do zlokalizowania elektrowni wiatrowych naraża Państwa na zarzut próby sprowadzenia zagrożenia zdrowia i życia na mieszkańców Gminy ...................................................... .

 

Podpis wnioskodawcy