mazury11.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury6.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury9.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Jaki zasięg będzie miało oddziaływanie farmy wiatrowej w Gminie Miłki

Zasięg oddziaływania wiatraków w Gminie Miłki

 

W Gminie Miłki planowana jest inwestycja budowy farmy wiatrowej składającej się z 18 turbin o mocy do 4,6 MW każda.

Maksymalna wysokość wiatraka z uniesionym pionowo śmigłem może wynosić do 200 metrów nad poziomem terenu.

Projektowania farma wiatrowa położona jest około 4 km od jeziora Niegocin, pomiędzy miejscowościami: Staświny, Lipińskie , Lipowy Dwór, Czyprki, Miechy i Miłki.

Według niektórych badań wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie jest zauważalny nawet powyżej 8 km.

Według badań w Wielkiej Brytanii do 8 km od wiatraków może spadać wartość nieruchomości. Poziom spadku wartości zależy od wielu czynników m.in. od stopnia atrakcyjności turystycznej danego terenu. Największy spadek wartości nieruchomości następuje w obszarze do 1600m od wiatraków i kształtuje się na poziomie około 54% .

 

 

RICS Królewskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii przeprowadziło w 2004 r. ankietowe badania, z których wynikało, że sam widok konstrukcji wież wpływał negatywnie na wartość nieruchomości. W 2008 r. badania powtórzono tym razem dokonując analizy transakcji. Z badań wynika, że wpływ lokalizacji elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości zlokalizowanych w odległości powyżej 8 km jest minimalny, natomiast zaobserwowano obniżenie wartości nawet do 54% nieruchomości zlokalizowanych do 1600m od wiatraków. Większy spadek zaobserwowano w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.

Źródło: Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych wydanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

W związku z tym mieszkańcy tych terenów będą mogli żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości zgodnie z poniższym  przepisem.

U.P.Z.P.  Art. 36.1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust.2, żądać od gminy:

      1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

      2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.


Projekt ustawy złożony przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada wprowadzenie minimalnej odległości 3 km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych. Jest to podyktowane potrzebą ochrony zdrowia ludzkiego.