mazury3.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury18.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury11.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Sesja Rady Gminy Miłki - 24.04.2013

sesja w miłkachXXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki.

24 kwietnia 2013r. (środa) godz. 14.00  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Miłkach.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Powołanie protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy.
7.    Przyjęcie interpelacji i udzielenie odpowiedzi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na     lata 2013-2020.
9.    Podjęcie

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Miłki - 24.04.2013

Kleszczewo nie chce wiatraków - zebranie sołeckie w gminie Miłki

dla dobra mieszkańców20 kwietnia 2013 roku w Kleszczewie odbyło się zebranie sołeckie.

W zebraniu uczestniczyło około 40 osób.

Po burzliwej dyskusji z wójtem jednogłośnie przyjęto uchwałę sołecką o następującej treści:

" w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100kW.

 

Na podstawie Statutu Sołectwa Kleszczewo, Zebranie Wiejskie Sołectwa Kleszczewo uchwala, co następuje :

 § 1

 Zgodnie z § 7 pkt. 2 ust 5 statutu sołectwa, wnioskuje się do Rady Gminy Miłki o ustalenie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu lokalizacji w rejonie miejscowości Staświny i Miłki - Gmina Miłki inwestycji p.n. „budowa farmy wiatrowej Staświny”.

 § 2

Czytaj więcej: Kleszczewo nie chce wiatraków - zebranie sołeckie w gminie Miłki

Sołectwo Wyszowate mówi NIE WIATRAKOM - gmina Miłki

Wyszowate - uchwała sołecka o wiatrakach

W dniu 11 kwietnia (czwartek) o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej (stara szkoła) w Wyszowatych odbyło się zebranie sołeckie.

 

  Głównym tematem była dyskusja na temat możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Miłki.

 

Efektem zebrania było podjęcie uchwały sołeckiej dotyczącej wiatraków.

 

 

 

Zebranie w Miłkach i sesja Rady - Dyskusja o wiatrakach

zebranie w MiłkachW gminie Miłki powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców.

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Zenon Iwanowski.

Posiadają stronę internetową www.dladobramieszkancow.info

Jednym z celów stowarzyszenia jest: " Propagowanie i ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych naszego regionu oraz wizerunku Mazur jako krainy nieskażonej przyrody."

Głównym postulatem jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych tj . 3 km . Jest dostępnych mnóstwo  opracowań naukowych,  w których mówi  się o negatywnym oddziaływaniu zdrowotnym i ekonomicznym  farm wiatrowych położonych w zbyt bliskim sąsiedztwie domów.

Ministerstwo Zdrowia zaleca odległość nie

Czytaj więcej: Zebranie w Miłkach i sesja Rady - Dyskusja o wiatrakach

Projekt MPZP z farmą wiatrową Staświny i opinie

"Z punktu widzenia wykonawców prognozy , na terenie gminy Miłki nie występują tereny, które potencjalnie mogłyby być przeznaczone pod budowę dużych farm wiatrowych  str. 42 prognozy oddziaływania na środowisko"

Czyżby usunięto z prognozy oddziaływania na środowisko zapis który jest na końcu opinii z RDOŚ ?

 

Prezentujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Staświny i Miłki, gmina Miłki oraz prognoza oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego (procedura wszczęta uchwałą nr XXII/101/2012 z dnia 17 września 2012 r.) wraz z opiniami dla inwestycji p.n. „budowa farmy wiatrowej Staświny” obejmującego teren w obrębach Czyprki, Lipińskie, Miechy, Miłki i Staświny.

Prognoza oddziaływania na środowisko - farma wiatrowa Staświny

Czytaj więcej: Projekt MPZP z farmą wiatrową Staświny i opinie

Darowizna na rzecz gminy w zamian za zgodę na wiatraki

Wójt Gminy Miłki Pan Stanisław Wąsiakowski podpisał umowę z firmą z Torunia, która chce uzyskać pozwolenie na budowę farmy wiatrowej.

Cała ta umowa jest bardzo zagadkowa , a szczególnie zapis:

" 4. a. Gmina Miłki przeprowadzi we własnym zakresie wszystkie procedury związane z przygotowaniem i przyjęciem stosownych uchwał po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii urzędów i instytucji wymienionych w obowiązujących przepisach."

Czy to oznacza że za 10 000 zł firma uzyska przygotowanie przyjęcia "stosownych uchwał" ?

Czy podpisanie umowy przez Wójta o darowiznę w której warunkiem realizacji jest podjęcie uchwały Rady Gminy jest zgodne z prawem?

Czy to jest uczciwe, że firma zobowiązuje się do zlecenia uprawnionym podmiotom

Czytaj więcej: Darowizna na rzecz gminy w zamian za zgodę na wiatraki