mazury20.jpgmazury10.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury8.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury15.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP:  http://bip.ugg.pl/

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko.


My niżej podpisani mieszkańcy miasta i gminy Giżycko i oraz gmin sąsiadujących składamy następujące wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko tj. obszaru obejmującego działki o nr geod. obręb 15  Sulimy - 3/1, 3/4, 786, 288, 287, 5/11, 5/6, 5/8, 5/9, 284. 283, 292, 1/10, obręb 9 Kożuchy Wielkie -17, 16, 128, 2/18, 2/16, 2/19, 2/21, 2/6, 2/11, 2/22, 2/7, 2/12, 2/13, 2/14, 2/9, 2/10, 2/15, 2/5, 4/2, 3,  obręb 8  Kąp - 3/2, 24/2, 41/1, 16/2, obręb 18  Upałty - 1/3, 338/3, 358, 4/52, 4/41, 338/2, 4/40, 237/1, 237/11, 237/10, 4/42, 8, 353, 20/2, 9, 354, 21, 5/9, 6/18, 6/19, 283/5, 283/2, 275/13, 296, 15, 16, 34/2, 34/7, 34/6, 176, 34/4,354, 21, 10/5, 359/1, 17, 34/3, 236/10, 236/6, 236/21, 236/22, 356, 14, 341, 12, 12/4, 12/5, 12/6, 33, 11, 19, 299, obręb 10 Kruklin – 38/1.


1.    Lokalizacja elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest niedopuszczalna w świetle art. 10 ust. 2a. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu:
Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.
W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko ( Uchwała Nr XII/130/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 21.12.2007 r.) nie wyznaczono obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100kW. Natomiast z treści przepisu art. 20 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium (wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2007 r., II OSK 359/07, LEX nr 341275).
2.    Wnosimy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 3 km od naszych nieruchomości, w przypadku nieuwzględnienia niniejszego wniosku informujemy, iż będziemy żądać od Gminy realizacji roszczeń w trybie art. 36 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.    Wnosimy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 8 km od ornitologicznego rezerwatu przyrody jezioro Kożuchy (ostoja ptactwa wodnego i błotnego z największą w Polsce kolonią mewy śmieszki) oraz rezerwatu torfowisko Spytkowo.
4.    Wnosimy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 8 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu.
5.    Z uwagi na bezcenność walorów krajobrazowych naszego regionu eksponowanego m.in. w konkursie „Mazury Cud Natury” wnosimy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 5 km od Jeziora Niegocin oraz Jeziora Kruklin - północno-wschodnia granica terenu objętego projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bezpośrednio sąsiaduje z terenami podmokłymi i bagiennymi wchodzącymi w skład Jeziora Kruklin.
6.    Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie może negatywnie wpływać na lokalne zasoby przyrodnicze w tym ornitofaunę, na walory krajobrazowe, na obiekty  i obszary objęte formą ochrony przyrody i gatunki zagrożone ujęte w odrębnych konwencjach i przepisach, występujące w obrębie gminy Giżycko i w gminach sąsiednich, na szlaki migracyjne zwierząt oraz miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek. Budowa zatem kilkunastu  wiatraków w obrębie terenów przyrodniczych gminy negatywnie wpłynie na lokalne zasoby przyrodnicze gminy.
7.    Wnosimy o kontynuację rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż drogi powiatowej Giżycko-Kruklin, drogi Upałty – Siedliska , w sąsiedztwie miasta Giżycka oraz miejscowości Kożuchy Wielkie,  a w szczególności na działkach o nr geod. 15-1/10, 9-17, 9-128, 9-16, 9-120/10, 15-283, 15-288, 15-286, 15-3/4, 15-3/1, 9-12/2, 9-2/18, 9-2/17, 9-2/16, 9-2/19, 9-2/21, 9-2/6, 9-2/11, 9-2/22, 9-2/7, 9-2/12, 9-2/13, 9-2/9, 9-2/10,  9-2/5, 9-2/15, 9-2/14, 9-4/2, 9-3, 18-358, 18-237/10, 18-237/1, 18-237/11, 18-4/42, 18-4/52, 18-283/5, 18-238/2, 18-355, 18-53, 18-356, 18-14, 18-12/5, 18-12/6.  Kontynuacja zabudowy umożliwi racjonalne zagospodarowanie terenu z uwagi na znajdujące się wzdłuż drogi uzbrojenie (woda, kanalizacja, prąd), rozwój zabudowy i tym samym przyłączenie kolejnych nieruchomości do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej pozwoli obniżyć koszty obsługi tej sieci. Docelowo planuje się doprowadzenie gazu do miejscowości Kożuchy Wielkie, Upałty Małe i Kruklin, rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż w/w dróg pozwoli zwiększyć opłacalność inwestycji budowy linii gazowej.
8.    Przeznaczenie terenu zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wzdłuż dawnej linii Kolejowej Giżycko - Kruklanki pod ścieżkę rowerową, działki o numerach geodezyjnych 15- 212, 15-291/6, 9- 120/10.
9.    Sporządzenie prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko uwzględniającej emisję przez elektrownie wiatrowe infradźwięków.
10.    Sporządzenie prognozy skutków finansowych planu miejscowego uwzględniającej w przypadku realizacji budowy ferm wiatrowych kosztów takich jak: spadek wartości nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania (niekorzystne sąsiedztwo), zmniejszenie dochodów z tytułu podatków od nieruchomości  (zmniejszenie zabudowy mieszkalno-usługowej w sąsiedztwie ferm wiatrowych), zmniejszenie dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku PIT mieszkańców (brak nowych zasiedleń, migracje ludności z terenów sąsiadujących z elektrowniami), spadek dochodów w branży turystycznej, agroturystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej, degradacja społeczno-ekonomiczna obszarów będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych, spadek efektywności pracy - zwiększona absencja chorobowa w pracy osób objętych oddziaływaniem farmy wiatrowej (syndrom turbin wiatrowych) itp.
     Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione minimalne odległości elektrowni wiatrowych oparte są na m.in. podstawie analizy następującej dokumentacji:  
I.    Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu „Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”  prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek PAN, wiceprzewod. Komitetu Informat. PAN, prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, członek Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr hab. Stanisław Staśko, członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, dr inż. Henryk Wojciechowski, ekspert od elektrowni wiatrowych, prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, członek PAN, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN
II.    Województwo Kujawsko-Pomorskie Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Projektant prowadzący Mariusz Leszczyński - Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy współpracy powołanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Zespołem roboczym do spraw przygotowania opracowania pt. Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - np. proponowana w opracowaniu odległość elektrowni od osi rzeki  Wisły wynosi 10 km.
III.    Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg z dnia 30.12.2011 r.
IV.    Opracowania tematyczne OT-600  - Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji -  Kwiecień 2011
V.    Uzupełniony bilans zysków i strat związanych z usytuowaniem elektrowni wiatrowych w gminach Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie w Kotlinie (Ziemi) Kłodzkiej – Wrocław 11.02.2009 – autorzy: prof. Dr hab. Inż. Adam Janiak , dr inż. Henryk Wojciechowski

Podkreślamy, że brak uwzględnienia naszych wniosków spowoduje, że będziemy domagać się od Gminy realizacji roszczeń w trybie art. 36 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, łącznie z wyczerpaniem ewentualnych procedur odwoławczych w ramach trybu przewidzianego przepisem art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Pod wnioskiem podpisało się ponad 2000 osób !!!